ေျမာက္ကုိရီးယားအေရး ကေနဒါေဆြးေႏြးပြဲ ကိုရီးယားတင္းမာမႈကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္ေျပာ Archives - DVB