ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

July 27, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၇၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ တအိတ္ကို ၇၇၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေထာပတ္ပဲက ၅၆.၂၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကုိ ၉၂၈၀၀ ကေန ၁၀၂၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၈၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၉၄၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၉၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတအိတ္ကို ၅၅၀ ကေန ၈၇၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၅၀၀ ကေန ၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၇၅ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲဇီးကြက္က ၅၈.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၅၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ တအိတ္ကို ၅၆၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၉၇၀၀၀ ကေန ၉၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္) တအိတ္ကို ၉၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၆၅၀၀၀ ကေန ၂၈၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံတအိတ္ကို ၂၅၀၀၀၀ ကေန ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ  ၁၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ မတ္ပဲကေတာ့ အရင္အပတ္ထက္ ေစ်းက်ဆင္းေနပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာလည္း ေစ်းက်ဆင္းေနလုိ႔ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာလည္း လုိက္ပါက်ဆင္းေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မတ္ပဲကေတာ့ အရင္တစ္ပတ္ထက္ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီကေတာ႔ေစ်းအေျပာင္းအလဲမရွိပါ။ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနပါတယ္။ မုိးေအလုိ႔ လက္လီေစ်းကြက္ေအးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ အရင္တစ္ပတ္ထက္ ေစ်းက်ဆင္းျခင္း တက္သြားျခင္းမရွိပါ။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA
3 years Ago

July 3, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၈၁၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ တအိတ္ကို ၁၂၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကုိ ၆၄၈၀၀ ကေန ၆၇၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴတအိတ္ကုိ ၆၀၀၀၀ ကေန ၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၂၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးက ၅၉.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၇၄၀၀၀ ကေန ၇၅၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၁၂၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးတအိတ္ကို ၆၈၀၀၀ ကေန ၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၈၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၉၈၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကုိ ၉၈၀၀၀ ကေန ၉၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၉၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးႏွင့္ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၇၅၀၀၀ ကေန ၉၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးတအိတ္ကုိ ၉၀၀၀၀ ကေန ၉၇၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးႏွင့္ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီ တစ္ပိႆာကုိ ၁၅၁၀ ကေန ၁၅၂၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၁၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာစ ားအုန္းဆီတစ္ပိႆာကုိ ၁၅၇၀ ေပါက္ေစ်း ရွိျပီး ၁၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။မႏၱေလးႏွင့္ျမင္းျခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA
3 years Ago
More News
Up