ေျခတဘက္မရွိသည့္ ပထမဆံုး Mr. England ဆုရ အမ်ိဳးသား Archives - DVB