ေအာင္ရဲလင္း၊ သက္မြန္ျမင့္ပါ၀င္သည့္ အေ၀းခ်စ္႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ရႈသူ ၁ သန္းခြဲခန္႔ရွိၿပီ | DVB