ေသဒဏ္ခ်ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရးဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးစီး | DVB