ေလျပင္းေၾကာင့္ ေဖာင္ႀကိဳးျပတ္ ေမ်ာပါသြားသည့္ | DVB