ေလယာဥ္တံခါးၾကားမွ ေျမျပင္ဆီ ျပဳတ္က်ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မယ္ | DVB