ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ | DVB