ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရန္ ႏိႈးေဆာ္

October 18, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရန္ ႏိႈးေဆာ္

ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားဖိ္ု႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ ၉ ခုကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာေတြ ထုတ္ေပးထားၿပီး ေလ့လာသူ ၆၂၆၁ ဦးကုိလည္း သက္ေသခံကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးထားတာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုတ္  ျပည္နယ္တခုထက္ပုိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆီမွာ ေလွ်ာက္ထားရမွာပါ။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ ေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ခ႐ုိင္တခုထက္ပုိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔မွာ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တခုတည္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြမွာ ေလွ်ာက္ထားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူေတြမွာ အခြင့္အေရးရွိတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြရဲ႕ အခန္း႑၊တာ၀န္၀တၱရားနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ လုိအပ္တာေတြကို ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူေတြရဲ႕ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာမွာ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာအပါအ၀င္ အဲဒီ စာရြက္စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ    ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆုိဒ္ျဖစ္တဲ႔  http://uecmyanmar.org/ မွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။
7 years Ago
Up