ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္၊ ေရမေဆး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB