ေရနံေမွာ္ကို မီီွခိုလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအခက္ၾကံဳ | DVB