ေရထိပ္သီးအစည္းအေဝးက ရန္ကုန္ေၾကညာစာတမ္းထုတ္ျပန္

December 13, 2017

ေရထိပ္သီးအစည္းအေဝးက ရန္ကုန္ေၾကညာစာတမ္းထုတ္ျပန္

  ေကာင္းမြန္ေသာ ေရသံသရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်လိုက္တဲ့ ရန္ကုန္ေၾကညာစာတမ္း ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းစဥ္ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ေရထိပ္သီးအစည္းအေဝးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ  ဒီဇင္ဘာ ၁၁ နဲ႔ ၁၂ ေန႔က ႏွစ္ရက္ၾကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေရညီလာခံကေန သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရသံသရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းနဲ႔ အလႊာအားလုံး၌ ေရႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခုတည္းမွာပဲ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံနီးပါး ဟာ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးရြားလွတဲ့ အခက္အခဲ၊ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး သိသာထင္ရွား ထိေရာက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ မလုပ္ရင္ ထိခိုက္ခံစားေနရတဲ့ လူဦးေရဟာ  ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္ခင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးမွာ ေရဖူလုံေရး၊ ေရေဘးအၲရာယ္လံုၿခံဳေရး တိုးတက္လာေစရန္ ေရကို တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔  စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ ၂ဝ၃ဝနဲ႔  ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေပၚမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ေရထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရညီလာခံကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အခု တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up