ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ား  အိုင္စီအာစီၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ကို ဆႏၵျပ | DVB