ေမာင္ေတာတြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၂၈၃ ေက်ာင္း ျပန္ဖြင့္ | DVB