ေနျပည္ေတာ္စပါးခင္းထဲ ပိုးသတ္ေဆးၾကဲသူ  ၄၀ ေက်ာ္မူးေဝၿပီး ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ | DVB