ေနအိမ္ဓာတ္ဆီေလာင္း မီး႐ႈိ႕သူက အိမ္ရွင္ကုိ ဓားျဖင့္ထုိးသတ္ | DVB