ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လာေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ကုလေအဂ်င္စီတို႔ သေဘာတူ

June 6, 2018

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လာေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ကုလေအဂ်င္စီတို႔ သေဘာတူ

  ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လာေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရး ထိုးလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို ဌာနမွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု လက္္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား မိမိ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တာ၊ ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္တာ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုးကုိ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းနဲ႔ အျခားစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရကို အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလားအလာရွိတဲ့ ေဒသမ်ားမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးကို အေျခခံတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ကုလ သမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္နဲ႔  အတူတကြ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အခုလို နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္  ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ လုံျခဳံေဘးကင္း သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအားျဖည့္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းလည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကနဦးလက္မွတ္တို ေရးထိုးခဲ့ၿပီး လိုအပ္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီေန႔ ဇြန္လ ၆ ရက္မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကတားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔  ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးတို႔ဟာ အလားတူ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ိဳးကို  ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တုန္းက လက္မွတ္ေရးထုိုးခဲ့ဖူးၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂၃၀၀၀၀ ခန႔္ကို ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ဖူးပါတယ္။
3 years Ago
Up