ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နာယက တို႔ကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ ေတာင္းဆို | DVB