ေဆးလိပ္ဘူးခြံ

September 1, 2016

ေဆးလိပ္ဘူးခြံမ်ားတြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုမ်ား ယေန႔စထည့္ရမည္

ေဆးလိပ္ဘူးခြံနဲ႔ ေဆးလိပ္ထုပ္ေတြမွာ သတိေပး႐ုပ္ပုံနဲ႔ စာသားပုံႏွိပ္ျခင္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္အာဏာသက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡေဒါက္တာသက္ခုိင္ဝင္း က ေဆးလိပ္ဘူးခြံေတြ၊ အထုပ္အပုိးေတြေပၚမွာ က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္ေတြ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ စာသားတြဲၿပီး ထင္႐ွားစြာေဖာ္ျပျခင္းနဲ႔ လက္႐ွိေဆးလိပ္ေသာက္သုံးေနသူေတြေရာ စတင္စမ္းသပ္ေသာက္သုံး လုိတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ပါ ေဆးလိပ္အႏၱရာယ္ကုိ ထင္ထင္႐ွား႐ွားသိေစၿပီး ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္"လုိ႔ ေျပာတာပါ။ အမိန္႔ေၾကာျ္ငာစာကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္အာဏာ သက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းလုံးမွာ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သုံးမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆးလိပ္ နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္း႐ွင္း အဖြဲ႔ဝင္ (၁၁) ႏုိင္ငံေျမာက္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္႐ွိမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္း႐ွင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ႐ွိေနၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up