ေငြေခ်းသည့္ကိစၥ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္မဆုိင္ဟု ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီေျပာ | DVB