ေဂ်႐ုဆလင္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ | DVB