ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေသာက္သံုးေရရွားပါး | DVB