ေခါင္းေဆာင္က႑

August 5, 2018

ေခါင္းေဆာင္က႑မွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ နည္းေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တခ်ိန္က အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မွီခုိအေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ ေနာက္မွာပဲ ေနၾကတာ မ်ားခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ တာဝန္ေတြနဲ႔ပဲ လုံးပန္းေနၿပီး အမ်ိဳးသားေတြက အျမဲလုိလုိ ဦးေဆာင္ၾကရတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလာတာနဲ႔အတူ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေရွ႕ထြက္လာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။   အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခန္းက႑၊ ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑မ်ိဳးေတြလုိ ေနရာေတြမွာပါ ပါဝင္လာၾကသလုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ထက္ျမတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေပၚေပါက္လာၾကပါတယ္။ က်ား၊ မ တန္းတူမၽွေရး၊    အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးေတြကုိ တြင္တြင္ေျပာဆုိလာၾကတဲ့ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ တကမာၻလုံး အတုိင္းအတာအရ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ ပါဝင္ႏုိင္မႈႏႈန္းကေတာ့ နည္းေနပါေသးတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘယ္ေလာက္ ပါဝင္ေနၿပီလဲ ကုလသမဂၢနဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔က စစ္တမ္းေတြအရဆုိရင္ တကမာၻလုံးက ဝန္ႀကီး အဆင့္အတန္း ရာထူးေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပါဝင္ႏႈန္းက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၈.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္ေနရာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပါဝင္ႏႈန္းကေတာ့ ကမာၻမွာ ၂ဝ၁၇ အထိ ၂၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာတဲ့ ပမာဏလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ကိန္းဂဏန္းအရ ဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပါဝင္မႈႏႈန္းဟာ ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိခဲ့တာပါ။ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ IPO တုိ႔က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏုိင္ငံေတြထဲက အမ်ိဳးသမီးေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာရတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းက ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားက ျမန္မာထက္နည္းၿပီး အျခား အာဆီယံႏုိင္ငံေတြက ျမန္မာက မ်ားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။   ျမန္မာႏုိင္ငံက လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္မႈ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈ ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္က သုေသသနျပဳခဲ့တဲ့ စာတမ္းအရ ဆုိရင္ တကမာၻလုံး အတုိင္းအတာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေနရာကေန ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ၁၈ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။    ဒါဟာ တကမာၻလုံးမွာရွိတဲ့ ခုိင္မာတဲ့ လုပ္ငန္း ၅ ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး CEO တေယာက္ေလာက္ ပါဝင္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ေအာက္ကဇယားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တကမာၻလုံးနဲ႔ အခ်ိဳးခ်မယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးက႑ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မႈမွာ ၁၈ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိေပမယ့္ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံေတြပဲ ပ်မ္းမၽွအခ်ိဳးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ၃၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆုံးျဖစ္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေနတာပါ။ ႏိုင္ငံအလုိက္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈ အခ်ိဳးကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ကေမာၻဒီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံတည္းသာ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ႏႈန္း ျမင့္မားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံကေတာ့ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဦးေဆာင္မႈမ်ားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ အီးယူႏုိင္ငံေတြ အားလုံးကုိတြက္တဲ့ စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈ ေနရာက အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ပ်မ္းမၽွ အခ်ိဳးေတာင္မွ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။   ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္တဲ့ ပါဝင္မႈနႈန္း ျမင့္တဲ့အထဲမွာ ပါတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေနရာနဲ႔ ပါဝင္တဲ့ အခ်ိဳးက ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနတာမုိ႔ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက အမ်ိဳးသား ဦးေရထက္ မ်ားပါတယ္။    ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ သန္ေခါင္စာရင္းအရဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ၂ သန္းနီးပါးေလာက္ ပုိမ်ားေနခဲ့တာပါ။ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္မႈအား မ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံထဲမွာ ပါတယ္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။
5 years Ago
Up