ေကအန္ပီပီ အန္စီေအလက္မွတ္ထိုးေတာ့မလား- ခူးဦးရယ္ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ | DVB