ဦးႏုိင္ငံလင္း သာေကတတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပုံ)

November 4, 2015

ဦးႏုိင္ငံလင္း သာေကတတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပုံ)

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးနုုိင္ငံလင္း သာေကတ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျမင္ကြင္းမ်ား။  
7 years Ago
Up