ဦးေႏွာက္လႈိင္းၾကားခံစနစ္

October 11, 2015

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စိတ္ကုိဖတ္ၿပီး ဘ၀ေျပာင္းေပးႏုိင္သည့္စက္ (႐ုပ္သံ)

ေတာင္ကုိရီးယား သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕စိတ္ကုိ ဖတ္ၿပီး ဘ၀ေတြေျပာင္းေပးႏုိင္တဲ့ စက္တမ်ဳိးကုိ တီထြင္လုိက္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ ျပင္ပအ႐ုိးျငမ္းနဲ႔ တြဲဖက္အသုံးျပဳလုိက္ရင္ ဦးေႏွာက္လႈိင္းၾကားခံစနစ္က EEG အခ်က္ျပေတြကုိ တုိင္းတာၿပီး လႈပ္ရွားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေစခုိင္းတဲ့ အမိန္႔ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကုိရီးယားတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ လီေဆာင္၀မ္းနဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔ဟာ ဒီလုပ္ငန္းကုိ ပံ့ပုိးေပးေနသူေတြပါ။ "ျပင္ပအားျဖည့္ အ႐ုိးျငမ္းစက္႐ုပ္က သုံးစြဲသူရဲ႕ ဦးေႏွာက္လိႈင္းေတြကုိဖတ္ၿပီး အခ်က္ျပလိႈင္းျပင္ နည္းစဥ္ကတဆင့္ မလုိအပ္တဲ့ ဆူညံသံေတြကုိ ဖယ္ရွားေပးမွာပါ။ ၿပီးမွ စက္႐ုပ္က ဦးေႏွာက္လႈိင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြကုိ သ႐ုပ္ခြဲတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ သ႐ုပ္ခြဲၿပီး ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အမိန္႔ေတြကုိ ခ်ိန္ညႇိၿပီး ျပင္ပအားျဖည့္ အ႐ုိးျငမ္းစက္႐ုပ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တာပါ။" ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ အျမင္အာ႐ုံ ႏႈိးဆြဂ်င္နေရတာကုိသုံးၿပီး ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြကုိ ဖတ္တာပါ။ ဒီကိရိယာမွာ ဘယ္ေကြ႔မလား ညာေကြ႔မလား၊ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မလား၊ မတ္တပ္ရပ္မလား၊ ထုိင္မလား စတဲ့ အမိန္႔ေတြကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္မယ့္ LED မီးလုံး ၅ လုံး ပါပါတယ္။ ဒီအမိန္႔အသီးသီးမွာ ကြဲျပားတဲ့ႀကိမ္ႏႈန္းေတြ ပါတာမုိ႔ ပုိ႔လုိက္တဲ့ အခ်က္ျပအတုိင္း LED မီးလုံးေတြက မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ လင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "သုံးစြဲသူက အျမင္အာ႐ုံ ႏႈိးဆြမႈေပၚ အားျပဳတဲ့အခါ သုံးစြဲသူ ဦးေႏွာက္ထဲက ေနာက္ေစ့ထဲမွာ ထပ္တူညီတဲ့ ႀကိမ္ႏႈန္းတခုျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့  က်ေနာ္တုိ႔က ဒီႀကိမ္ႏႈန္းကုိဖတ္ၿပီး သုံးစြဲသူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေထာက္လွမ္းသိရွိႏုိင္ပါတယ္။" ႀကိဳးမဲ့လိႈင္းလႊင့္လိႈင္းဖမ္း ကိရိယာကတဆင့္ EEG ေခါင္းစြပ္ကုိသုံးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္က အခ်က္ျပေတြ ဖမ္းယူကာ ျပင္ပေထာက္ကူ အ႐ုိးျငမ္းကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးပါတယ္။ သုံးစြဲသူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သိေနတာမုိ႔ ဒီစနစ္က မသန္စြမ္းသူေတြကုိ လႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ အားစုိက္ကူညီေနသလုိပဲ။ ေနာင္ အနာဂတ္မွာ ဒီနည္းပညာကုိ အျခားကိရိယာေတြမွာ အသုံးခ်ၿပီး ကားကုိ ကုိယ္တုိင္ေမာင္းႏုိင္ေအာင္ ဒ႐ုန္းေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မယ္လုိ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။
7 years Ago
Up