ဥပေဒေရးရာအေမးအေျဖ

A d v e r t i s e m e n t With Us

July 27, 2019

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊ ေျမႏုကၽြန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေန ေမးျမန္းလာတာေတြကို ဦးေဇာ္မင္း (ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္ပင္ခံ) အား ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ေနရီရီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေမး - ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္တန္းေဒသမွာ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ယာေျမကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ တရားစဲြခံရႏိုင္ပါသလား။ ေျဖ - ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ပုဒ္မခဲြ (ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၁) မွာ ခြင့္မိန္႔မရိွဘဲ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းအား အသံုးျပဳ ေနသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပဒထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔ရက္မွ ၆ လ အတြင္းမေလွ်ာက္ထားဘဲ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနခဲ့လ်ွင္ သိမ္းယူျခင္း ဖယ္ရွားျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၂၂ (ခ) ပုဒ္မခဲြငယ္ ၃ တြင္ ပုဒ္မခဲြငယ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔ကို မလိုက္နာ ပါက အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မလိုက္နာပါက အေရးယူႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၂၇ ျဖစ္ပါ တယ္။ အခုေမးသလို ေတာင္တန္းေဒသမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝွမ္းလံုးရိွ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ ဒါမဦးခ် ေတာတိုး ခုတ္ထြန္၍ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခ်ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ယာေျမကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မေလ်ွာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုက တရားစဲြခံရ နုိင္ပါလားဆိုရင္ အထက္ပါ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ တရားစဲြဆို အေရးယူႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါမယ္။ သို႔ေသာ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ရွင္းလင္းခ်က္ကေတာ့ ၆ လေက်ာ္သည္ထိ မေလွ်ာက္ေသာ္လည္း တရားစဲြဆုိ အေရးမယူပါေၾကာင္း။ သ႔ိုေသာ္ ယင္းေနရာကို အၿပိဳင္ေလွ်ာက္သူမ်ား ရိွလာက လက္ရိွပုဂၢိဳလ္ နစ္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟု ေျဖၾကားခ်က္ရိွသည္ကို အသိေပးလိုပါတယ္။ ေမး - က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ေျမႏုကၽြန္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ အျငင္း ပြားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွပါတယ္။ ေျမႏုကၽြန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုဥပေဒေတြရိွပါသလဲ။ ေျမႏုကၽြန္းကေန ေျမရင့္ကၽြန္းအျဖစ္ ဘယ္လိုသတ္မွတ္သလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ္ ။ ေျဖ - ယခင္က ၁၉၆၃ သီးစားခ်ထား ေရး နည္းဥပေဒ၊ ၁၆ အရ ေျမႏုကြ်န္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးခ့ဲပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ အခန္း ၁၂၊ နည္း ၁၀၃ မွ ၁၁၂ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ခ်ထားေပးပါတယ္။ ေျမႏုကြ်န္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာ တႏွစ္တရာသီအတြက္သာ ခ်ရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ အာမခံပါဘူး။ ေျမႏုကြ်န္းဆိုတာ တည္ေနရာ၊ ပံုစံ၊ ဧရိယာ ေျမသား ဖဲြစည္းပံုမ်ား ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈ ရိွၿပီး ခိုင္ၿမဲမႈ မရိွသည့္ ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ေျမႏုကြ်န္းခ်ထားသည့္ အေျခခံမႈမ်ားကေတာ့ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္စဥ္၊ တႏွစ္ တရာသီအတြက္သာ ခ်ရပါတယ္။ ေျမႏုကြ်န္းခ်ထားရာတြင္ ေျမႏုကြ်န္းႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးေက်းရြာမ်ားကို  သတ္မွတ္ရမည္။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ မႏိုင္းယွဥ္ရဘဲ အနီးကပ္ဆံုးသာ ေက်းရြာမ်ားရဲ႕ ရြာစည္း႐ိုးႏွင့္ ေျမႏုကြန္းေပၚရိွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေျမ၏ အနားေရးတို႔၏ အတိုဆံုးအကြာအေဝးကို ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္။ အနီးကပ္ဆံုး ေက်းရြာမ်ားမွ စီးပြားေရးစစ္တမ္းအရ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ အင္အားရိွသည့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ား သူရင္းငွားမ်ား လယ္ယာလုပ္သားမ်ားကိုသာ လ်ာထားေပးရမည္။ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ရိွ သာမာန္ေတာင္သူ တေယာက္ ခံစားရႏိုင္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ပမာဏထက္ မပိုေသာ အက်ဳိးခံစားႏိုင္မည့္ ဧရိယာကို ခဲြေဝခ်ထားမႈျပဳရမည္။ အထက္ပါ ပမဏအရ အနီးဆံုးေက်းရြာရိွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထိုက္သူမ်ားအတြက္ ခဲြေဝခ်ထားေပးၿပီးေသာ္လည္း ေျမပိုလံ်ွေသးပါက ဒုတိယအနီးဆံုး တတိယအနီးဆံုးေက်းရြာမ်ားမွ လယ္မဲ့ယာမ့ဲမ်ား သူရင္းငွားမ်ား၊ လယ္ယာ လုပ္သားမ်ားကို ဆက္လက္ ခဲြေဝခ်ထားေပးရမည္။ ခဲြေဝဧရိယာမ်ားကို အကြက္႐ိုက္ အမွတ္စဥ္တပ္မ့ဲစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးရမည္။ ေျမႏုကြ်န္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္/ေက်းအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ႐ိုင္တခုအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားေသာ္ လည္းေကာင္း တိုင္ေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္ တစ္ခုအတြင္း ခ႐ိုင္အခ်င္းခ်င္း အၿငင္းပြားျခင္းျဖစ္ပါက လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လယ္စီအဖဲြ႔မ်ားသည္ ကြင္းဆင္း ညိႇႏိႈင္းေျမရွင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးသိုမဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္စီအဖဲြ႔ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားပါက ဗဟိုလယ္စီ အဖဲြ႔သိုတင္ျပ၍ ဆံုးျဖတ္ခံယူရမည္။ ေျမႏုကြ်န္းနယ္နိမိတ္အတြက္ အေမွ်ာ္ျမင္ျဖင့္လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္နိမိတ္အရ လည္းေကာင္း ခဲြျခား ေျဖရွင္းဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေျမႏုအေနျဖစ့္ နယ္နိမိတ္ ပံုစံတည္ၿမဲသြားၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ မရိွေတာ့ဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ တည္ၿငိမ္ သြားသည့္အခါ ေျမရင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္၍ ကြငး္တိုင္းတာၿပီး ကိုင္းေျမအမ်ဳိးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးရပါတယ္။ ေမး - ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရယူထားသူေတြ ဘာမွမစိုက္ဘဲထားလို႔ အစိုးရကျပန္သိမ္းေန တာေတြ႔ရပါတယ္။ သိမ္းၿပီးသားေျမေတြကို မူလကတည္းက လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ေတာင္သူျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံေတြျဖစ္ေစ တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္ ။ ေျဖ - ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ေျမေတြ၊ မစိုက္ပ်ဳိးလို႔ ျပန္သိမ္းေျမေတြကို မူလေတာင္သူမ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒက ျပဆိုထားပါတယ္။ မူလ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒမွာ ေက်းလက္ေဒသေန တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အိမ္ေထာင္သားစုအတြက္ တႀကိကိမ္လွ်င္ ၁၀ ဧက စီျဖင့္ ဧက ၅၀ ထိလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳရန္သာ ပါရိွေပမယ့္ ၂၀၁၈ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမွာေတာ့ ေက်းလက္ေန တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ သူမ်ားသို႔ ၁၀ ဧက ခ်ထားမည့္ နည္းလမ္းအျပင္လယ္မဲ့ ယာမ့ဲမ်ား အသံုးျပဳလိုသည့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိေရး ေမြးျမဴေရးေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ပါ ခြင့္ၿပဳႏုိင္ေအာင္ ပုဒ္မ ၅ က အျဖစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅ (က) ေျမယာမ့ဲ ႏိုင္ငံသား လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီသက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီသို႔ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေမး -အညာေဒသရဲ႕ အမွတ္အသားတခုျဖစ္တဲ့ ထန္းေတာေတြ ေစ်းေကာင္းေပး ၀ယ္သူရိွေနလို႔ ခုတ္ေရာင္းေနၾကတာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့ပါးေနပါၿပီ။ ထန္းေတာမရိွတဲ့ အညာျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ထန္းေတာေတြကို ခုတ္လွဲေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မရိွဘူးလား။ အကာအကြယ္ရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္သင့္သလဲဆိုတာကို သိပါရေစ။ ေျဖ - ယခင္ ၁၉၆၃ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒအရ ေျမယာေကာ္မတီေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ လယ္ယာေျမမွာ ႏွစ္ရွည္သီးပင္ေတြလည္း အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ ထန္းပင္ဟာ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျဖစ္လို႔ ေျမယာေကာ္မတီေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထန္းပိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔သဘာ၀အေလ်ာက္ ထန္းကိုခ်ထားခြင့္မရိွပါဘူး။ ေျမယာေကာ္မတီကသာ ထန္းသီးစား ဒါမွမဟုတ္ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားႏိုင္ပါတယ္။ ထန္းလုပ္ကိုင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ခ်ထားေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထန္းလုပ္ကိုင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရသူေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ေျမယာေကာ္မတီေတြက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒအရ သီးစားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားေပးရပါတယ္။ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျမယာမႈခင္း အမ်ဳိးအစားမွာ ထည့္သြင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေပးထားျခင္း ခံရသူကသာ ထန္းကို တႏွစ္ပတ္လံုး လုပ္ကိုင္အက်ဳိးခံစားခြင္ ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ထန္းပိုင္ရွင္အေနနဲ႔ ထန္းထြက္ပစၥည္း ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်တဲ့ တန္ဖိုးကိုသာ ရပ္ရြာႏႈန္းထားအရ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွသူထံမွရရိွႏိုင္ပါတယ္။ သီးစားခဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါ။ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ရာမွာ ထန္းပင္ေတြ အရွည္သျဖင့္ လုပ္ကိုင္အက်ဳိးခံစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္သူမဆို ထန္းပင္ေတြကို မတရားသျဖင့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးပံုစံသေဘာ စည္းကမ္းမဲ့ ခုတ္လွဲပစ္ျခင္း၊ ထန္းလက္ေတြကုိ လိုအပ္တဲ့ အတိုင္းအတာထက္ ပိုမိုခုတ္ပစ္ျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ ထိန္းသိမ္း ေစခဲ့ပါတယ္။ မလိုက္နာရင္ သီးစားပုဒ္မ ၁၂ အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ အဲဒီထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ယခင္ေျမယာေကာ္မတီေခတ္က ထန္းပင္မ်ားကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ဆက္လက္တည္ရိွေနမယ္ဆိုရင္ အခုကဲ့သို႔ ထန္းပင္ေတြ စည္းကမ္းမဲ့ ခုတ္လဲွေနတာေတြကို တားဆီးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ။ ယခု ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒမွာ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ မပါရိွခဲ့သလို ၆၄ သီးစားဥပေဒမွာလည္း ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထန္းပင္ေတြ ခုတ္လဲွမႈအေပၚ စည္းကမ္းသတ္မွ ထိန္းသိမ္းရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ထန္းပင္ေတြ စည္းကမ္းခုတ္လွဲမႈကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ေဒသႏၱရအမိန္႔တရပ္ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းမွာလား၊ လယ္ယာေျမဥပေဒမွာ အရင္ကလို ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း ကိစၥရပ္ေတြကို ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီးထိန္းသိမ္းမွာလား၊ တခုခုေတာ့ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ။ ေမး - ဆရာခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေျမအမ်ိဳးစားေတြမ်ားလြန္းလို႔ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ လက္ရိွကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒဗဟုသုတ အေနျဖင့္ ရွင္းျပေပးေစ ခ်င္ပါတယ္ ။ ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ (၅၀) နည္းပါးရိွေနၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ဦးစီးဌာနေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္က ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျမအမ်ဳိးအစားေတြကေတာ့ ကိုယ္ဌာနနဲ႔ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားမႈေတြ ေရတြက္ရရင္ အမ်ားႀကီးပါ။ ေျမစာရင္းလက္စဲြဥပေဒမွာေတာ စိုက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ မျပဳေသာ အျခားေျမမ်ားဟု အဓိက ၂ မ်ဳိးကို မူတည္၍ အဲဒီေအာက္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေျမကို လယ္ယာ၊ ကိုင္းကၽြန္း၊ ဓနိ၊ ဥယ်ာဥ္၊ ေတာင္ယာ စသည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အျခားေျမ အိုေအ (OA ) အား ၁၊ ရြာေျမ သုႆန္ေျမ  ၂ ၊ သာသနာ႔ေျမ ၃၊ လမ္းေျမ၊ တာတမံေျမ၊ မီးရထားလမ္းေျမ၊ တူးေျမာင္းေျမ၊ ေရကန္ႏွင့္ ကန္ေပါင္းမ်ား ၄၊ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ၅၊ မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ၆၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း စားက်က္အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ထားေသာေျမမ်ား ၇၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းေသာ အျခားေျမမ်ားဟု ခဲြျခားထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အိုေအ ၇ မ်ဳိးကို ၁၃ မ်ဳိးထိ ျပန္ ခဲြပါတယ္။ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ေကာက္ယူ ျပဳစု ထုတ္ျပန္တဲ့ ရာသီဥတုႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အစီရင္ခံစာ(ရာေကာက္) မ်ားအနက္ ရာေကာက္ ၂ ဟု ေခၚတြင္ေသာ ႏိုင္ငံအတြင္း အသံုးခ်လွ်က္ရိွသည့္ ေျမမ်ားကို ေျမအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခဲြျခားေဖာ္ျပေသာစာရင္းတြင္ ေျမအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၂၂ မ်ဳိးအျဖစ္ စာရင္းျပဳစု လ်က္ ရိွပါတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ၁၊ လယ္ ၂ ၊ ယာ ၃၊ ကိုင္း ကြ်န္း ၄၊ ဓနိ ၅၊ ဥယ်ာဥ္ ၆၊ ေတာင္ယာ ေျမမ်ားအား ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ စိုက္ေမြးဆည္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိလယ္ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔တို႔က စီမံကိုင္တြယ္လွ်က္ရိွပါတယ္။ ၇၊ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား ၈၊ ေတာ႐ိုင္းေျမမ်ားကို ၂၀၁၂ မလမရ စီမံခန္႔ခဲြ ေရးဥပေဒအရ ဗဟုိေျမလြတ္ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔က စီမံကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ၉၊ သတၱဳတြင္းေျမႏွင့္ ၁၀၊ သစ္ေတာေျမမ်ား အတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း ဥေဒႏွင့္ ၂၀၁၈ သစ္ေတာဥပေဒမ်ား အရ စီမံေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ၁၂၊ ၿမိဳ႕ေျမ ရြာေျမမ်ား ၁၃၊ သာသနာ သုႆန္ႏွင့္ အျခားအေဆာင္အဦး ေျမမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာေျမမ်ား ဥပေဒအရလည္းေကာင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား အရလည္းေကာင္းကိုင္ တြယ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားကလည္း ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ့္ေျမမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲပါတယ္။ ၁၄၊ စားက်က္ေျမကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ရြက္သလို စိုက္ေမြးဆည္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ၁၅၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမ ၁၆၊ အင္းအိုင္စသည့္ ေျမမ်ား၊ ငါးေမြးျမဴေရး၊ ကန္ေျမမ်ားကို စိုက္ေမြး ဆည္ဝန္ၾကီးဌာနမွ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒ တာတမံဥပေဒ ေရခ်ဳိ ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ၊ ငါးေမြးျမဴေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားအရ စီမံကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ၁၇၊ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေရ ေအာက္ေျမမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရအရင္းအျဖစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအရ စီမံပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၁၈၊ မီးရတားေျမ ၁၉၊ ေလယာဥ္ကြင္းေျမ တို႔ကိုလည္း မီးရ ထားဥပေဒ အမ်ားေလေၾကာင္း ဥပေဒမ်ားအရ စီမံကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ၂၀၊ လမ္းတံတားေျမမ်ားကို လမ္းမႀကီးမ်ား ဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ၂၁၊ စက္႐ံုေျမမ်ားကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ ၂၂၊ အမ်ဳိးအစား ခဲြျခားျခင္း မျပဳသည့္ ေျမမ်ားကိုေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံေနပါတယ္လို႔ဘဲ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျဖၾကားပါရေစ။
2 years Ago

July 7, 2019

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ ဇနီးအေပၚ ႐ုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္မႈ (ဥပေဒေရးရာအေမးအေျဖ)

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ ဇနီးအေပၚ ႐ုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္မႈ စတာေတြကုိ ဥပေဒအရ ဘယ္လုိရင္ဆိုင္ရမလဲ ဆုိၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေပၚက ေမးျမန္းလာတာေတြကုိ ေဒၚခင္ေမသန္း (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) အား ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ေနရီရီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေမး။ လင္ျဖစ္သူေဖာက္ျပန္တာက က်မ သိသြားျပီးတဲ႔ေနာက္ပိုင္း က်မကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာျပီးေတာ့ ႏိွပ္စက္ပါတယ္။ ကြာရွင္းေစလိုတဲ႔အတြက္ ႏိွပ္စက္တာပါ။ က်မမွာ ဘာအမွားမွ မရိွတဲ႔အတြက္ မကြာရွင္းခ်င္ပါဘူး။ ဒီလိုႏိွပ္စက္တဲ႔အတြက္ လင္ျဖစ္သူထပ္ျပီး မႏိွပ္စက္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ တရားရံုးအမိန္႔နဲ႔ တားဆီးခြင့္ရေအာင္ ေလွ်ာက္လို႔ ရပါသလား။  ေျဖ။ ဒီေမးခြန္းက ဆန္းတယ္၊ မကြာခ်င္တာေပါ့။ အျပစ္က်ဴးလြန္တဲ့ လူဘက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အၿမဲတမ္း သူက ရန္ရွာတဲ့ သေဘာတရားရိွတယ္။ အဲေတာ့ သူကေဖာက္ျပန္တယ္၊ ဒါကိုလည္း ကာမပိုင္မိန္းမက သိတယ္။ ကြာရွင္းခ်င္တိုင္းလည္း မကြာဘူး။ အဲေတာ့ သူဟာ မကြာကြာေအာင္ ႏွိပ္စက္တယ္၊ ထပ္မႏိွပ္စက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လင္ကမယားကိုျဖစ္ေစ၊ မယားက လင္ကိုျဖစ္ေစ ႏိွပ္စက္လို႔မရဘူး။ ရိုက္၊ ႏိွပ္စက္ရင္ အေရးယူလို႔ရတယ္။  ထိပ္ေပါက္ေခါင္းကဲြျဖစ္တာေတြက ရာဇဝတ္မႈအရျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ကြာရွင္းခြင့္လည္း ေတာင္းႏိုင္တာေပါ့။ ဒါက ေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္က အျပစ္လည္းမရိွဘူး၊ ကြာလည္း မကြာခ်င္ဘူး၊ ဥပေဒသက္သက္သက္နဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔လည္း မလြယ္ဘူး။ ဒါက လူမႈေရး နည္းလမ္းေတြရယ္၊ အေပးယူအေလွ်ာ့အတင္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့မွ ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္တယ္။  လင္နဲ႔မယားမွာ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ ကြာလိုမႈေတြ စဲြလို႔ရတယ္။ ရက္စက္မႈေၾကာင့္ ကြာလို႔ရတယ္။ ပစၥည္းခဲြေဝေစ လိုမႈစဲြလို႔ ရတယ္။ “လင္ေကာင္းေကာင္း ေနပလိမ့္ေစ က်မကိုေတာ့ မႏိွပ္စက္နဲ႔ ဆိုတဲ့” တရားစဲြဖို႔ ေပၚေပါက္တဲ့အေၾကာင္းေတာ့ က်မတို႔ မေတြ႔ဘူးေသးပါဘူး။ အဲေတာ့ ေျပေျပလည္လည္ တိုင္ပင္ၿပီး ဆက္ေပါင္းၾကဖို႔ က်မက အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။  ေမး။ က်ေနာ့္ဇနီးက ေနာက္တေယာက္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေနတာကို ရိပ္မိေပမယ္႔ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ျပလို႔ မရတာ ၾကာပါျပီ။ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီကေလးက ေဖာက္ျပန္တယ္လို႔ သံသယရိွသူနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းတူေနပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို အမႈဖြင့္လို႔ရႏိုင္ပါသလား။ ေျဖ။ တကယ္လို႔ သံသယရိွတဲ့အတိုင္း ဇနီးျဖစ္တဲ့သူက ေဖာက္ျပန္ခဲ့တယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အေရးယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ မယားခိုးမႈေျမာက္မယ္။ တလင္တမယားဥပေဒနဲ႔ ျငိစြန္းမႈရိွမယ္။ ဒီကေလးက တတိယလူနဲ႔ တူတယ္ဆိုေတာ့  က်ဴးလြန္ထားတာေတာ့ ျမင္သာတယ္။ သူ႔ကို ဒီအန္ေအ (DNA) စစ္လိုက္ရင္ မေပၚႏိုင္ဘူးလား။ ဒါက Expert Opinion ျဖစ္တယ္။ သက္ေသခံဥပေဒအရလည္း ေဆးစာသက္ေသခံဝင္တယ္။ ဒါကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ မိမိဘက္က အခိုင္အမာ သက္ေသျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တရားစဲြလို႔ရပါတယ္။ ဒါက ႀကီးေလးတဲ့ ရက္စက္မႈျဖစ္မယ္။  ဒါဆိုရင္ ေဖာက္ျပန္တဲ့သူက ဘာမွမရဘူး။ အားလံုးစြန္႔လြတ္ရမယ္။ ေနာက္ ရာဇဝတ္ ေၾကာင္းအရ တလင္တမယား က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရဆိုရင္ ျပစ္ဒဏ္က်မယ္။ ဘယ္ဟာနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးယူလို႔ရပါတယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။  ေမး။ က်မအမ်ိဳးသားက အရင္အိမ္ေထာင္ရိွတာကို အသိမေပးဘဲ လက္ထပ္ခဲ႔ပါတယ္။ သိသားတဲ့ အခါက်ေတာ့ အရင္အိမ္ေထာင္နဲ႔ တရား၀င္ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ က်မအေနနဲ႔ ဘ၀နဲ႔ရင္းျပီးအလိမ္ခံရတဲ့အတြက္ တလင္တမယားဥပေဒနဲ႔ တရားစဲြထားပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရိွတာကို ထိန္ခ်န္ျပီး ပထမဇနီးနဲ႔ ကြာရွင္းေပးရံုနဲ႔ တလင္တမယားဥပေဒနဲ႔ လြတ္ကင္းႏိုင္ပါသလား ဆိုတာ သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ ေမးခြန္းမွာပါတာက စာခ်ဳပ္က တရားရံုးမွာ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လားဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔လို႔ပါတယ္။  ေနာက္တခုက ပထမဇနီးနဲ႔ ကြာရွင္းလိုက္ရင္ ၿပီးေရာ ဆိုတာေတာ့ ဥပေဒအရ စက္ကြင္း မလြတ္ပါဘူး။ အဲဒါက (ignorance of law is not an excuse) ဆိုတဲ့ ဥပေဒကို မသိနားမလည္လို႔ က်ဴးလြန္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို ဥပေဒက လက္မခံဘူး။ ၂၀၁၅ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၄၊ တလင္တမယား က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမွာ ေျပာတာက ထိန္ခ်န္ၿပီးေတာ့ကို လုပ္တာ၊ အိမ္ေထာင္မရိွပါဘူးဆိုၿပီး လက္ထပ္လိုက္ရင္၊ ဒီဥပေဒအရ အေရးယူရင္ ဒီလူဟာ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ထိ က်ခံႏိုင္ပါတယ္ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမး။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ဘာသာမတူအမ်ိဳးသမီးတေယာက္နဲ႔ တရက္ေလာက္ေပါင္းျပီး အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူ႔မိဘေတြက ဘာသာမတူလို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေခၚသြားတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္ထိ တရား၀င္ မကြာရွင္းခဲ႔ရပါဘူး။ အခုခ်ိန္ထိလည္း အဆက္အသြယ္မရိွပါဘူး။ လက္ရိွအိမ္ေထာင္ကို ၂၀၁၇ မွာ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး အရင္ကအေၾကာင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကေလးတေယာက္ေမြျပီးတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာတဲ႔အခါမွာ လင္မယားခ်င္းစကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာက အရင္အိမ္ေထာင္က်တာကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ကြာရွင္း ခြင့္ေတာင္းေနပါတယ္။ က်ေနာ္က မကြာခ်င္ပါဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ က်ေနာ့္ကုိ တရားစဲြလို႔ရမရ သိလိုပါ တယ္။ ေျဖ။ ဒီလိုဆိုရင္ ကာမလိမ္လည္မႈတို႔၊ ယံုၾကည္ေအာင္ေျပာၿပီး လက္ထပ္တဲ့အမႈဆိုတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတာ့ လံုးဝမေျမာက္ပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိေပါင္းတယ္ဆိုေတာ့ လင္မယားကြာရွင္း ေစထိုက္တဲ့အမႈေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  ေမးခြန္းပါ အခ်က္အလက္ေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ ဇနီးျဖစ္တဲ့သူက ကြာရွင္းလိုမႈ နဲ႔ စဲြရင္လည္း ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ပဲ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။ ေမး။ က်မတို႔လင္မယား အိမ္ေထာင္ေရးျပိဳကဲြခ်ိန္မွာ က်မက ကေလးစရိတ္မယူဘူး၊ မေတာင္းဘူးဆိုျပီး သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ သားသမီးေတြက ႀကီးလာေတာ့ ေက်ာင္းစရိတ္၊ အေထြေထြစရိတ္ အကုန္ အက်မ်ားလာတဲ႔အတြက္ ေငြေၾကး အခက္အခဲရိွေနပါတယ္။ ေနာက္အိမ္ေထာင္လည္း မျပဳထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြအတြက္ သားသမီးစရိတ္ ေတာင္းခြင့္ရိွမရိွနဲ႔ ေတာင္းခြင့္ရိွတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေတာင္းရမလဲဆိုတာကို သိပါရေစ။ လူၾကီးမိဘက သားသမီးတစ္ေယာက္ ေမြးၿပီဆိုရင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔တာဝန္ သူ႕မွာ ရိွတယ္။ ခုျပႆနာက သူ႔မွာ ကြာရွင္းတုန္းက စိတ္ႀကီးၿပီး ကေလးစရိတ္မေတာင္းဖို႔ ေျပာေကာင္းေျပာလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲလို႔ေျပာလိုက္တာ စာနဲ႔ေပနဲ႔လား၊ ႏွစ္ဖက္ လူႀကီးမိဘေတြေရွ႕မွာ ကြာရရင္ၿပီးေရာ၊ ဘာစရိတ္မွ မယူဘူးဆိုၿပီး ဆႏၵေဇာေတြနဲ႔ ေျပာခဲ့တာလား၊ ဒါကို တခ်က္စဥ္းစားရပါမယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ အေထြေထြအသံုးစရိတ္ေတြက ႀကီးျမင့္လာေနတယ္။ ဖခင္တေယာက္ကလည္း ဒီကေလးေတြ အရြယ္ေရာက္သည့္အထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ရိွပါတယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရလည္း ေတာင္းခံခြင့္ရိွပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေၾကး အတုိင္းအတာက ဘယ္လိုေတာင္းမလဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာ ေနတာလား၊ လူလတ္တန္းစားေနတဲ့ ပံုစံမွာေနတာလား၊ အလယ္အလတ္ေက်ာင္းကို ထားတာလား၊ မိဘႏွစ္ပါးေပါင္းသင္းစဥ္က ဘယ္လိုလူေနမႈအဆင့္အတန္း (Standard) နဲ႔ေနတာလဲ၊ ဒီအေန အထားေပၚမွာ မႈတည္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းပါတယ္။ ရံုးကေနၿပီးေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရိွတယ္လို႔ ယူဆရင္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ စရိတ္ကို ရမယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ေမး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ က်မတို႔ တရားဝင္ကြာရွင္းခဲ့တုန္းက ကေလး ၂ ေယာက္အတြက္ ၂ ေသာင္း ေထာက္ပံ့ဖို႔ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ စရိတ္က ႀကီးျမင့္လာတာေရာ ကေလးေက်ာင္းစား ရိတ္ ေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ ကေလးေထာက္ပံ့စားရိတ္ကို တိုးၿပီး ေတာင္းခံႏိုင္မလား။ ဘယ္ေလာက္ထိ ရႏိုင္မလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ ကေလးအေဖျဖစ္သူကလည္း ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ေျဖ။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ေသာင္းေပးတယ္ဆိုတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို နည္းေနပါတယ္။ ကေလးက သူ႔ဖခင္ နဲ႔ ေနတဲ့ခ်ိန္ကတည္းက living standard ကလည္း ျမင့္ျမင့္မားမားနဲ႔ ေနခဲ့တယ္ဆိုေတာ့၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလစည္းကမ္းသတ္ထဲမွာ ဒီကိစၥကို မေက်နပ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ မိခင္ကေန အဆင္ျမင့္တဲ့ရံုးကို အယူခံတက္ခြင့္ ရိွပါတယ္၊  ဒီျပႆနာက မမွ်တဘူး ဆိုၿပီး.. တကယ္လို႔ ကာလစည္းကမ္းသတ္ ေက်ာ္ေနရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ အယူခံ မတက္ေရာက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ခိုင္လံုုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပၿပီး အယူခံတက္ ခြင့္ရိွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အေၾကာင္းအရာတူ ဥပေဒမွာ ေျပာထားတာက အေၾကာင္းအရာလည္းတူတယ္၊ သက္သာခြင့္လည္း တူတယ္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့ တရားရံုးက လင္နဲ႔မယားၾကားမွာ ကေလးစရိတ္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးရင္ ဒီကိစၥနဲ႔ အလားတူတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဒီတရားရံုးမွာ ျပန္ျပီးေတာ့ တရားစဲြခြင့္မရိွဘူးဆိုၿပီးေတာ့ တရားမက်င့္ထံုးပုဒ္မ ၁၁ မွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတာလည္းရိွတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးမွာက မလံုေလာက္ဘူးဆိုရင္ ထပ္တိုးေတာင္းဖို႔က အယူခံမွာတက္ၿပီး ေတာင္းခြင့္ရိွတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးက အရြယ္ေရာက္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္လိုေနေသးတယ္ဆိုရင္ သက္ဆုိင္ရာကို မႈလရံုးအမိန္႔ကုိ စာခြ်န္ေတာ္တက္။ ကာလစည္းကမ္းသတ္ ေက်ာ္တယ္ဆိုလည္း ဘာေၾကာင့္ ေက်ာ္ရတယ္ဆိုတာ၊ အခုရထားတာက မွ်မွ်တတ မျဖစ္ဘူးဆိုတာ တင္ျပရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္ အထူးအယုူခံ အဆင့္ဆင့္ မတက္ခိုင္းလဲဆိုေတာ့ မူလရံုးအမိန႔္မွာ၊ ဒီအမ်ဳိးသမီးက ကေလးေတြနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနလို႔ ရံုးကိစၥ ဆက္မလုပ္ႏိုင္ပံုရတယ္။ ကာလစည္းကမ္းသတ္ကို ေတာ္ေတာ္ေက်ာ္ေနပံုရတယ္။ သူလုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းက ၂ ခုရိွပါတယ္။  က်မ ေျပာသလို လူမႈေရးအရ ေျဖရင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္ကို တက္လို႔မရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ၾကာသြားတယ္ဆိုတဲ့ ခုိင္မာလံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ဒီေခတ္ လူေနမႈစနစ္အရ ဒီကေလးေတြ မဆိုးသြမ္းေအာင္၊ ဒီစာေတာ့ Unfair မမွ်မတ ျဖစ္ေန   တ့ဲ အမိန္႔ျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်မ္းက်ိန္ၿပီး စာခြ်န္ေတာ္တက္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္လို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။
2 years Ago
Up