ဥပေဒ

June 26, 2019

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ကေလးသူငယ္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ၿပီး သမၼတဆီ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ပို႔ေဆာင္ထားတုန္း ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ထြက္လာတာ၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈေတြ ကမၻာနဲ႔တဝွမ္း မ်ားျပားလာခဲ့တဲ့အတြက္ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံအသီးသီးက လက္ခံလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံအစိုးရ အသီးသီးကို ကေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အထူးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကို ကမၻာ့ကေလးမ်ားႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး “တစ္ကိုးခြန္ကိုး ဘက္စံုတိုး ဖံြ႔ၿဖိဳးမာန္သစ္ ကေလးမ်ားႏွစ္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တပ္လွန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (Convention on the Rights of Child) ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြက ဘယ္ေလာက္ အေလးထားလာသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ပင္မစာခ်ဳပ္ေပါင္း ၉ ခုထဲမွာ ဒီ ကေလးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို ေလးစားလိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳထားတဲ့ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အမ်ားဆံုးဆိုတဲ့ အခ်က္က သက္ေသျပေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ဒီစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ ရွိသလို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖဲြ႔ဝင္ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္ေတြကို ျပ႒ာန္းၿပီး ကာကြယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရပါတယ္။ ဒီ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စီအာစီကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ သူ႔အေျခအေနနဲ႔ ေရးဆဲြခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒထဲမွာ အခြင့္အေရးအားလံုးကို ျပည့္စံုေအာင္ မထည့္ထားခဲ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့တာကို သတိထားမိပါတယ္။ ကေလးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ေတြထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ဒီဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုတာ မေန႔တေန႔ကမွ ေကာက္ခါငင္ကာ ေပၚလာတဲ့ဥပေဒ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီးမွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ အသီးသီးလုပ္ၿပီးမွ မူၾကမ္းထြက္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ေရးဆဲြတဲ့ လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ေလာက္ (ခန္႔မွန္း) ကတည္းက ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္တိုင္ပင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ ရွင္သန္ခြင့္၊ ကာကြယ္မႈ ခံယူပိုင္ခြင့္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္နဲ႔ ပါဝင္ခြင့္ အားလံုးပါဝင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဦးဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကေလးသူငယ္ဥပေဒဆိုတာ ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ပါဝင္တဲ့ ကေလးအခြင့္အေရးေတြကုိ ကေလးေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈၿပီး လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထားတဲ့ ဥပေဒသစ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလိုခ်င္တဲ့အပိုဒ္ တပိုဒ္တည္းကို ဆဲြထုတ္ၿပီး ေျပာေနသလို ေမြးစာရင္းရရွိခြင့္၊ ကေလးေမြးစားခြင့္ သက္သက္ကိုသာ ေရးသားထားတဲ့ ဥပေဒ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေျပာေနတဲ့ ေမြးစာရင္းရရွိခြင့္နဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေမြးစားခြင့္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ (တည္ဆဲဥပေဒ) မွာလည္း အတိအလင္း ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ေမြးစာရင္းရပိုင္ခြင့္ (Birth Certificate or Birth Registration) အေၾကာင္း စေဆြးေႏြးပါ့မယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို တည္ဆဲဥပေဒမွာေရာ၊ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာေရာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၉၃ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း (၅) ကေလးသူငယ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အပိုဒ္ (၉-ခ) မွာ “မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူတို႔သည္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ရမည္။” အပိုဒ္ (၁၀) မွာ “ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရရွိေစရမည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ရဲ႕ အခန္း (၂၁-က) မွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဘဲ ေမြးဖြားျခင္းကို အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္" လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ထဲမွာ ကေလးေတြကို ေမြးစာရင္း အခမဲ့ရရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ ဒါဟာ အေရးႀကီးအခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံထားပါ။ ေမြးစာရင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေမြးစာရင္းဆိုတာ ဘယ္လိုအေျခအေနေၾကာင့္ပဲ ေမြးေမြး၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေမြးေမြး၊ လူသားတဦးကို လူသားတဦးအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ေမြးေမြး မွတ္တမ္းရွိေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူသားအျဖစ္ ႀကိဳဆို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပါ။ ေမြးစာရင္းမွာ မိဘအမည္၊ ေမြးဖြားသည့္ေနရာ၊ ေန႔ရက္ အခ်ိန္၊ ကေလးရဲ႕ လက္ေဗြ ေျခေဗြေတြ ေကာက္ယူေလ့ရွွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံ၊ တာဝန္ရွိသူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္။ ဒီေမြးစာရင္းရတာနဲ႔ ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ရရွိသြားတာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ သေဘာေပါက္ေစလိုပါတယ္။ ေမြးစာရင္းေပးတယ္ဆိုတာ ကေလးရဲ႕အက်ိဳးကို ၾကည့္တာပါ။ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကေလးတေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေမြးဖြားတဲ့ရက္၊ အသက္အတိအက်ကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ ေမြးလာတဲ့ ကေလးတေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေမြးစာရင္း အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံုလံုနဲ႔ ေမြးလာတဲ့ လူသားတေယာက္ ျဖစ္ပါၿပီ။ ကေလးတေယာက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အေျခခံပညာ သင္ၾကားခြင့္ေတြကို ရရွိႏိုင္တဲ့အျပင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ကေလးအေပၚ ေစာ္ကား အျမတ္ထုတ္မႈေတြ ရွိလာခဲ့ရင္ ဒီကေလးကို တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးတေယာက္ကို သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္တာေတြ၊ စစ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းခံရတာေတြ၊ လူကုန္ကူးခံရတာေတြ က်ဴးလြန္ခံရလို႔ ဥပေဒအရ အေရးယူ တိုင္ၾကားမယ္ဆိုရင္ ကေလးရဲ႕အသက္ အေထာက္အထားက အထူးအေရးႀကီးလွပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသက္မျပည့္တဲ့ ကေလးအေပၚ က်ဴးလြန္တာဟာ ပိုၿပီး အျပစ္ႀကီးမားတယ္ဆိုတာကို သိၾကမွာပါ။ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြ အမႈအခင္းျဖစ္ရင္လည္း သက္ငယ္ဥပေဒေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေပးတာေတြကို ခံစားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးစာရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ခဲြဲျခားက်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံတခုကို နမူနာျပပါဆိုရင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံကို ျပခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံကလည္း စီအာစီစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔တိုင္းျပည္မွာ ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးတိုင္းကို ေမြးစာရင္းရရွိေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကေတာ့ သူတို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအတိုင္း က်င့္သံုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံသားမိဘက ေမြးတာျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံသားဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ေမြးစာရင္းကို တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကေန သြားေရာက္ခိုလႈံေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ ကေလးေတြလည္း ေမြးစာရင္းရရွိခြင့္ ရၾကပါတယ္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကေလးေတြလည္း ေမြးစာရင္းရရွိခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုရရွိခြင့္ အက်ိဳးေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ ကာကြယ္ေဆးထိုးခြင့္၊ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္၊ အေျခခံပညာကို သင္ၾကားခြင့္ေတြ ရရွိလာတာျဖစ္တယ္။ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားအယူအဆ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးသူကို ႐ုိေသ၊ ရြယ္တူကို ေလးစား၊ ငယ္သူကို သနားဆိုတဲ့ စကားပံုမွာ ကေလးေတြကို စာနာေထာက္ထားဖို႔၊ ကူညီေပးဖို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ လူသားတေယာက္အေနနဲ႔ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးတေယာက္ကို လူသားတေယာက္အျဖစ္ ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးဖို႔ ကိစၥဟာ ကေလးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ကာကြယ္မႈေတြေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ေအာင္မ်ဳိးမင္း
3 years Ago

March 30, 2019

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေစလို

မနက္ျဖန္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င့္ပေပေတာ့မည္။ အစိုးရ သစ္တက္လာၿပီးကတည္းက လူထုတင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ေနရာ လစ္ဟာေနခဲ့သည္မွာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ယခုႏွစ္၏ ဘတ္ဂ်က္ကာလကို လည္း မၾကာမတင္မီေရာက္ရွိေပေတာ့မည္။ ထိုဘတ္ဂ်က္လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳရန္ကား လူထုတင္ေျမွာက္ေသာ စည္ပင္ေကာ္မတီ တခုကလည္း မလြဲမေသြ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚတြင္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈက်ဆင္းေနသည္ကလည္း အမွန္ပင္။ မည္သို႔ပင္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ က်ဆင္းေနသည္ျဖစ္ေစ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မဲဆႏၵေပးပြဲ ကေတာ့ က်င့္ပမည္ေတာ့မည္မွာ အေသအခ်ာပင္။ ဤသို႔ေသာ အေျခေနတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ားထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရား မွ်တမႈရွိေစေရးအတြက္ စိုးရိမ္တႀကီးေျပာဆိုသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ စိုးရိမ္မည္ကဆိုက စိုးရိမ္စရာပင္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာခ်က္ကို ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္သည္တို႔ ရွိခဲ့ဖူးသည္မဟုတ္ပါေလာ။ အတိအက် ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီတံဆိပ္၊ အလံႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ပုံမ်ားအား အသုံးမျပဳရ” ဆိုေသာထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထိုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ သာဓကရွိေပသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ တသီးပုဂၢလတို႔က “က်ေနာ္တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ယွဥ္ေရြးၾကရသလိုျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ညည္းတြားခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔အျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္လည္း ပါတီဝင္မ်ားသာမက အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အျမင္မေတာ္သည့္အဆုံး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွ “အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ပါတီတခုကို၊ ဒီပါတီကို မဲေပးပါဆိုတာကေတာ့ လုပ္လို႔မရပါဘူး” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အထူးသတိထား ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တဦးခ်င္း၏ အသုံးစရိတ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တဦးခ်င္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ အသုံးစရိတ္ထက္ ပိုသုံးျခင္း ရွိမရွိသည္လည္း ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အေရးပါေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္လာႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ မဲစာရင္း၊ မဲလိမ္မဲခိုး ျပႆနာမွအစ ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း မည္သို႔ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ အထူးေထာက္ျပ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ Yangon Region Government Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ “မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ညီညြတ္မႈ အင္အားျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲတခုျဖစ္ေစရန္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မပ်က္မကြက္မဲ႐ံုသို႔သြားၿပီး NLD စည္ပင္သာယာေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ေပသည္” ဆိုေသာ မဲဆြယ္ဗီြဒီယိုဖိုင္ အေပၚတြင္ ထုိစဥ္က ေဝဖန္ခ်က္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲကေတာ့ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း မရွိေသးဟုဆိုသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္အစိုးရကို ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ရန္  အေၾကာင္းၾကား သတိေပးသင့္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆိုပါမဲဆြယ္႐ုပ္သံကို ျပန္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေျဖရွင္းထားရန္လိုပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ မတ္ (၂၇-၂၈) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရန္ကင္းခရီးစဥ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မဲဆြယ္မႈႏွင့္အတူ တဦးခ်င္း၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး စရိတ္တို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ၊ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ဆုံးျဖတ္သုံးသပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ သို႔မွသာ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေနေသာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပန္လည္သက္ဝင္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါသည္။
3 years Ago
More News
Up