အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ အရပ္သား၀န္ႀကီးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံသစ္

May 31, 2016

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ အရပ္သား၀န္ႀကီးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံျဖစ္ေနပါသည္။ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္း ႏိုင္ငံေရးပုံစံတြင္ အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားက အဓိကအခန္း က႑မွ ပါဝင္ေန သည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးႀကီးစိုး ျခယ္လွယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံျဖင့္ အသားက်ေနခဲ့ရသည္မွာ မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ယခုအခ်ိန္ကာလအထိ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုႏွစ္ဆယ္နီးပါး စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ မလူးသာမလြန္႔သာ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟု အမည္ ကင္ပြန္း တပ္ထားေသာ္ လည္း စစ္တပ္အေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းေနသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပုံပန္းသ႑ာန္ သည္ တမူထူးျခားေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္း ပုံစံသစ္မ်ားလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုတိုးပြား ျဖစ္ေပၚလာေနသည္။ စုပ္၀ဲျမွဳပ္၀ဲမ်ားလည္း ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ အထင္းသားေပၚလြင္ေနသည္။ ျပည္သူ႔ယုံၾကည္မႈျဖင့္ တက္လွမ္းျဖစ္တည္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္မွာ စစ္တပ္၏ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးမ်ားၾကားတြင္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္ မဆုတ္သာ အခက္ႀကဳံေနရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အျမစ္တြယ္ရပ္တည္ လာေသာ အမိန္႔ေရွ႕တန္းတင္ အစိုးရ ယႏၱရားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ “ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူမည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ” အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို “ေန ့ခ်င္း ညခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈ” ျဖစ္ေစလိုေသာ ျပည္သူမ်ား သိထားရပါမည္။ ေျပာင္းလဲမႈကို ငတ္မြတ္ဆာေလာင္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူတို ့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ စိမ့္ဝင္မႈ အုတ္ျမစ္ခိုင္မာေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအင္အားစုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ၾကားမွာ ထင္သေလာက္ခရီး မေပါက္ျဖစ္ေနသည္ကို ယခုအခ်ိန္ကာလမွစၿပီး ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ။ နည္းပရိယာယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ အရာရွိ တခ်ိဳ႕၏ ကိုုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေရး ပရိယာယ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္ေနၿပီလားဟု တခ်ိဳ ့က ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ မကြ်မ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ အားနာျခင္းစိတ္ရင္းရွိသူ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ထင္သေလာက္ခရီးမတြင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ ဟုလည္း တခ်ိဳ ့က ေဝဘန္ေနၾကသည္။ အတိတ္ကာလက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အဂတိ တရားမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ စားေပါက္ ထြင္ရန္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတတ္သည့္သဘာ၀သည္ ေနရာတကာတြင္ ရွိတတ္သည္ကို ၀န္ႀကီးမ်ား မေမ့ မေလ်ာ့ရန္ လိုုသည္ဟုု တခ်ိဳ ့က သတိေပးေနၾကသည္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ လံုး၀သတိလစ္ခြင့္ မရွိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ မည္သို႔ ျပင္ဆင္တည့္မတ္မည္နည္း။ ႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ စစ္ထြက္မ်ား ႀကီးစိုးေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပထမဆံုး ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ခ်မွတ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ခရီးအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါေပလိမ့္မည္။ အေရးေပၚဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေသာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၏ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးအေပၚ လႊမ္းမိုးေနမႈသည္ လက္ရွိအစိုးရသစ္အတြက္ အဘယ္မွ် အသံုုးတည့္မည္နည္း။ သို ့မဟုုတ္ အဘယ္မွ် ခက္ခဲေစမည္နည္း။ အေကာင္းအဆိုးကို ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေရးမွာ အကဲဆတ္ေသာ ယခုကာလအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီး ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕မီေနာက္မီ အတြင္းသိအဆင္းသိ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၏ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေပၚ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ လက္ရွိအစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိေနမည္ ကေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။ ပုံစံတက် စနစ္တက် မရွိေသးေသာ ဌာနတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအေပၚ တြင္သာ ပိုင္ဆိုင္ေနေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းေရး အတြက္ ခက္ခဲေနမည့္ အတားအဆီးမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚထြက္လာမည္မွာလည္း ေသခ်ာပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲရမည့္ လူႏွင့္ မူမ်ားအေပၚ ေသြးတိုးစမ္းပုံစံမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနပါမူ လက္ရွိအစိုးရသစ္အတြက္ ေနျမင့္ေလအရူးရင့္ေလ အနာပိုရင္းလာမည့္ အေျခအေနသာ ရွိပါသည္။ ေျဖရွင္းရမည့္ ပုစၦာႏွင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အနက္မွ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား စီးဆင္းမႈပုံစံကို အစိုးရသစ္စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ မျဖစ္မေန အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ အရာရာတိုင္း တင္ျပရန္ ခက္ခဲေနဆဲ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တင္ျပရန္ အခြင့္အေရးမဲ့ ေနဆဲ အေျခအေနမ်ားကို အျမန္ဆုံး ေခ်ဖ်က္ရန္လည္း အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လက္ရွိပကတိအေျခအေနတြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မ်ား၏ အခြင့္အာဏာကို အတိုင္းအတာမည္မွ် ခြင့္ျပဳမည္နည္း။ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျခယ္လွယ္ခြင့္ မတူသည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ စည္းျခားၿပီး လမ္းညႊန္မႈေပးရမည္မွာ အရပ္သား၀န္ႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အျမန္ဆုံးႏွင့္ အမွန္ကန္ဆုံး ျဖစ္ထြန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံသစ္တခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုု ေျပာခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ။ ၀ါရင့္၀န္ထမ္းတစ္ဦး
6 years Ago
Up