အၾကားအာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း

October 26, 2015

အၾကားအာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း (သတင္းဓာတ္ပံု)

နားမၾကား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တဲ့ A TOT Course for Voter Educators သင္တန္းကို iPACE နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (MDCDA) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္နဲ႔ ၂၇ ရက္၊ ၂ ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္စင္တာမွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ နားမၾကား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ နားမၾကားေက်ာင္းေတြက အဖြဲ႔၀င္ ၂၁ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ iPACE ရဲ႕ ၀ါရင့္ဆရာေတြက ပို႔ခ်ေပးၿပီး သင္တန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မဲေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ နားမၾကားလူမႈအဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားရဲ႕ ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသံုးအနႈန္းေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳရမယ့္သူေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈေတြနဲ႔ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ မဲေပးဖုိ႔ အမည္စာရင္း သြင္းျခင္းေတြအျပင္ ျပည္သူ႔နီတိသင္ခန္းစာမွ သီးသန္႔ေကာက္ႏုတ္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ေလ့လာၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု - MDCDA  
7 years Ago
Up