အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီအင္အား ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ ၁၇၈၅ ဦးအမည္စာရင္းရထားဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB