အျဖစ္မ်ားေသာ ၀က္ျခံအမ်ဳိးအစား (၅)မ်ဳိးႏွင့္ကုသေျဖရွင္းနည္းမ်ား

December 10, 2017

အျဖစ္မ်ားေသာ ၀က္ျခံအမ်ဳိးအစား (၅)မ်ဳိးႏွင့္ကုသေျဖရွင္းနည္းမ်ား

၀က္ျခံအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသည္ကို သင္သိပါသလား။ သင့္၀က္ျခံသည္ မည္သည့္၀က္ျခံအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ကို သိပါ သလား။ တစ္ခါတရံတြင္ သင့္၀က္ျခံကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္၀က္ျခံအမ်ဳိးအစားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေျဖရွင္းနည္းကို အသံုးမျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အျဖစ္မ်ားေသာ ၀က္ျခံအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ကုသနည္းမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

၀က္ျခံအမ်ဳိးအစားမ်ား

ဆား၀က္ျခံအမည္းဆံႏွင့္ ၀က္ျခံျဖဴ (အဆီဖု၀က္ျခံ) ၀က္ျခံသည္ အဆီႏွင့္ အေရျပားဆဲ(လ္) အေသမ်ား စုေပါင္းၿပီး ေခၽြးေပါက္ထိိပ္တြင္ ပိတ္ဆို႔ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုဆဲလ္အေသႏွင့္ အဆီလံုးမ်ားသည္ အေရျပားေအာက္တြင္ ရိွေနပါက ၀က္ျခံျဖဴျဖစ္ၿပီး Close comedo ဟုေခၚ သည္။ Close comedoသည္ အေရျပားေပၚတြင္ ေပၚလာၿပီး ေလႏွင့္ထိေတြ႕၍ အမဲေရာင္ျဖစ္သြားပါက open comedo (သို႔) အမည္းဆံဟုေခၚသည္။ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ အမည္းေရာင္ ျဖစ္သြားျခင္းမဟုတ္ပါ။ Papules တစ္ခါတရံတြင္ ၀က္ျခံသည္ ေရာင္ရမ္းကာ ျပည္ဖုမ်ားစုလာၿပီး papules ျဖစ္လာပါသည္။ papules မ်ားကို လက္ျဖင့္ ဆိတ္ဆြပါက အနာက်က္ၿပီးေသာအခါ အမာရြတ္က်န္ႏိုင္ပါသည္။ Pustules (ျပည္ဖုမ်ား) Pustules သည္လည္း ဆဲလ္အေသႏွင့္ အဆီလံုးမ်ားေရာင္ရမ္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ Pustules ကို အလယ္မွ အျဖဴဆံႏွင့္ ေဘးတြင္ အနီေရာင္အဖုအေနျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။ Pustules မ်ားသည္ ျပည္ႏွင့္ျပည့္ေနၿပီး လက္ျဖင့္ဆိတ္ဆြပါက အမာရြတ္ထင္က်န္ႏိုင္သည္။ သင့္အသားအေရကိုထိကိုင္ၾကည့္လွ်င္ ေကာ္ဖတ္ကိုထိကိုင္ေနသကဲ့သို႔ ခံစားရမည္။ Nodules (အဖုလံုးမ်ား) Nodules အမ်ဳိးအစား ၀က္ျခံမ်ားသည္ တျခားေသာအမ်ဳိးအစားမ်ားထက္ ပို၍ ဆိုးေသာအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အေရျပားအတြင္းထဲမွျဖစ္ေပၚလာၿပီးေရာင္ရမ္းကာ မာေသာပံုစံရိွၿပီး နာက်င္တတ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါက အနီေရာင္အကြက္(သို႔)အမာရြတ္က်န္ခဲ့တတ္သည္။ Cyst acne (၀က္ျခံအိတ္) ၀က္ျခံအိတ္မ်ားသည္ nodule ႏွင့္ ပံုစံတူသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ပို၍ႀကီးသည္။ အေရျပားအတြင္းထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာ ၿပီးအတြင္းတြင္ ျပည္ႏွင့္ျပည့္ေနသည္။ ၀က္ျခံအိတ္မ်ားသည္ ေပ်ာ့၍နာက်င္ေစသည္။ ေပ်ာက္ကင္းေသာအခါ အမာရြတ္က်န္ ေစႏိုင္သည္။ သင့္တြင္ ၀က္ျခံအိတ္ ရိွေသာအခ်ိန္တြင္မည္သူႏွင့္မွ် ေတြ႕ခ်င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ကုသနည္း

၀က္ျခံကုသနည္းမ်ားသည္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကြဲျပား ၾကသည္။ ၀က္ျခံအႏုစား • ၀က္ျခံအႏုစားမ်ားတြင္ အမည္းဆံ ႏွင့္ ၀က္ျခံျဖဴ (အဆီဖု ၀က္ျခံ) ျပည္ဖုေသးေသးေလးမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔ကိုကုသရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွ သည္။ မလိုအပ္ေသာအဆီပိုမ်ား၊ ဆဲလ္အေသမ်ားႏွင့္ အညစ္ အေၾကးမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ သင့္အသားအေရကို မ်က္ႏွာသစ္ေဆးအေပ်ာ႔စား ႏွင့္ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ တစ္ေန႔ (၂)ႀကိမ္ ေဆးေၾကာပါ။ အေရျပားကို မပြတ္ပါႏွင့္။ ေဆးဆုိင္မွာ ကိုယ္တုိင္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ မ်က္ႏွာသစ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္္ သင့္အသားအေရကို ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္တြင္ အခက္အခဲရိွလွ်င္ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ • အဆီပိုမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ benzoyl peroxide ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ • ဆား၀က္ျခံအမည္းဆံ ႏွင့္ ၀က္ျခံျဖဴ မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ salicylic acid ႏွင့္ sulfurကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၈ပတ္ၾကာကုသၿပီး၍ တိုးတက္မႈမရိွလွ်င္ တျခားေဆး၀ါးမ်ား ညႊန္ၾကားႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ ဆုိးရြားေသာ၀က္ျခံ အသင့္အတင့္ဆိုးေသာ ၀က္ျခံမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာအႏွံ႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ဆား၀က္ျခံအမည္းဆံ၊ ၀က္ျခံျဖဴ ၊ Nodules၊ Papules မ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔၏ ကုသနည္းမွာ ပို၍ခက္ခဲပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ပိုးသတ္ေဆးလိမ္းေဆး (သို႔) retinoic acid ပါေသာ creams (သို႔) Lotions ကိုလိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ retinoic acid သည္ ဆား၀က္ျခံမထြက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ အနာက်က္ေစရန္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ေဆးကိုလည္း ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ္၀န္တားေဆးေသာက္သံုးေနသူဆုိလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး၏ အာနိသင္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ဆရာ၀န္ကို သင့္ ေတာ္ေသာ ကိုယ္၀န္တားနည္းေပးရန္ တိုင္ပင္သင့္ သည္။ Benzoyl peroxide ကိုလည္း ၀က္ျခံကုသရန္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ အေသားအေရသည္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ေသာအခါ ေနေရာင္ဒဏ္ကိုပို၍မခံႏိုင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနေလာင္ဒဏ္ကာသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္မ်ားျဖင့္ သင့္အသားအေရကို ကာကြယ္ရန္ သတိရပါ။ ျပင္းထန္ေသာ၀က္ျခံ ျပင္းထန္ေသာ၀က္ျခံတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ ၀က္ျခံအိတ္ (deep cyst) ပါ၀င္ၿပီး ပို၍ခက္ခဲေသာကုသမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ျပင္းထန္၀က္ျခံသည္ ေရာင္ရမ္း၍ နီရဲေနၿပီးအသားအေရကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ အိမ္တြင္းကုသနည္းႏွင့္ ကုသ၍မရဘဲ အေရျပားဆရာ၀န္ႏွင့္ ကုသသင့္ပါသည္။ သင့္ကို ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ေဆးတခ်ဳိ႕ ညႊန္ ၾကားပါလိမ့္မည္။ အရည္ၾကည္ဖုအႀကီးမ်ားကို ေသးသြားေစရန္ ကုသ၍ ရပါသည္။ တျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ မသက္သာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ Accutane ဆိုေသာ ေဆး၀ါးကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရိွမွ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ေဆး၀ါးကို အခ်ိန္မွန္စြာအသံုးမျပဳပါက (သို႔) အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳပါက ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆီအိတ္မ်ားသည္ ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိဖာသာအိမ္တြင္ဖယ္ျခင္း၊ ဆိတ္္ဆြျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ပါႏွင့္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက ပိုး၀င္ၿပီးအမာရြတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါသည္။ အေရျပားဆရာ၀န္တြင္ အဖုမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာအစံုရိွပါသည္။ (၆)ပတ္၊ (၈)ပတ္ၾကာ၍ တိုးတက္မႈမရိွလွ်င္ အေရျပားဆရာ၀န္ ႏွင့္ ျပသပါ။ ၀က္ျခံမ်ားသည္ အမ်ဳိးအမည္မ်ားစြာရိွၿပီးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သက္ဆိုင္ရာကုသနည္းမ်ားရိွပါသည္။ မကုသမီ သင့္၀က္ျခံအမ်ဳိးအစားကို သိရိွေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါသည္။ ေရးသားသူ Dr. Sandar Lin ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe. ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
3 years Ago
Up