အေမရိကန္ေလယာဥ္ေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈျဖင့္ အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ဖမ္းဆီးခံရ Archives - DVB