အိမ္အတြင္းဝင္ေနသည့္ ၈ ေပအရွည္ မိေက်ာင္းႀကီးေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား ထိတ္လန္႔ | DVB