အိမ္ရာကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဂတိကင္းကင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း

August 29, 2018

အိမ္ရာကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဂတိကင္းကင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း

စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြ မေလ်ာ့ေစဖုိ႔နဲ႔ ေျမလြတ္ေတြ မဆံုးရံႈးေစဖို႔ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး အဂတိကင္းကင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အမွန္လိုအပ္ေနတယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္မွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီရဲ႕ အဂတိ တရားမကင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ထိေရာက္စြာထိန္းညိႇေပးဖုိ႔ အစီအမံတခု အျမန္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဖို႔ အစိုးရကိုတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းတာမွာ ေျပာသြားတာပါ။ ဒု၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က “လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြ၊ ၿမိဳ႕နဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာရွိတဲ့ ေျမလြတ္ေတြမွာ အိမ္ရာကြက္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ ရြက္ေနတာေတြကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ အတုိင္းအတာကုိပဲ ခြင့္ျပဳၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြ မေလ်ာ့ပါးေရးနဲ႔ ေနာင္တခ်ိန္ အသံုးျပဳဖုိ႔ လိုအပ္လာမယ့္ ေျမလြတ္ေတြ ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး အဂတိ တရား ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အမွန္လိုအပ္ေနပါတယ္" လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္က ဦးမ်ဳိး၀င္းက တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ အဆုိကို အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ဒီအဆုိကို ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ “တုိးပြားလာတဲ့ လူဦးေရအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းေတြကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔က အစီအမံေတြခ်ၿပီး ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အေျခအေနေပၚအေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဒသအသီးမွာ လယ္၊ ယာ၊ ဥယ်ာဥ္၊ ၿခံေျမေတြကို ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ မဟုတ္ဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ အကြက္ေဖာ္ေရာင္းစား တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္" လို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ စိစစ္ၾကပ္မတ္တဲ့ေနရာမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနတခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ေျမအမ်ဳိး အစားအလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အစီအမံေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေန တယ္ လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအမံေတြကို ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပၿပီး ရရွိတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံကာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ စနစ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ့္ ယႏၱရားတရပ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
3 years Ago
Up