အိမ္တြင္း

February 23, 2019

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းဆုိသည္မွာဘာလဲ။

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ) အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ကုိ ထိခုိက္ေစလုိေသာ(သုိ႔) အႏၱရာယ္ရွိေစနုိင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အားအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ အနာမ်ား(သုိ႔) ထိခုိက္မွုမ်ား ျဖစ္ေစနုိင္သည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မွဳျပဳျခင္းသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိထားရမည္။ အကယ္၍သင္သည္ သင္မလုိခ်င္ေသာ(သုိ႔) အရွက္ရေသာလိင္ဆက္ဆံျခင္းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ရန္ အတင္းတုိက္တြန္းခံရပါက ၄င္းကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းဟု သတ္မွတ္နုိင္သည္။ သင့္ခင္ပြန္း(သုိ႔) လက္တြဲေဖာက္ကလုပ္ခုိင္းလွ်င္ေတာင္ တြန္းအားေပးေသာဆက္ဆံမွုသည္ အၾကမ္းဖက္သည့္ အျပဳအမူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ(သုိ႔) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားသည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခုိက္ျခင္း(သုိ႔) အသတ္ခံရျခင္းတုိ႔ေတာင္ျဖစ္နုိင္သည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဘာမွ မျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ေတြးထားသည္ထက္ပုိ၍ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း(သုိ႔) စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျဖင္း၊ အရွက္ရေစျခင္းစသည့္ ပါးစပ္ျဖင့္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ႏႈတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ သင့္ကုိတန္ဖုိးမရွိသည့္ သူတစ္ေယာက္အျဖစ္၊ အသံုးမက်သည့္ သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ခံစားရေစႏုိင္သည္။ သင့္တြင္ ဤအရည္အခ်င္းမ်ားတစ္ခုမွ မရွိေၾကာင္းကုိသတိရရမည္။ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ သင့္ကုိ သိမ္ငယ္၀မ္းနည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ကုိယ္ကုိစြမ္အင္ျပည့္ေအာင္လုပ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အျခားလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ ရွိေသးသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္သူမ်ားသည္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ တန္ဖုိးမရွိ၊ အကူအညီမဲ့ဟုထင္ေနျပီးွ လြတ္လမ္းမရွိျဖစ္ေနနုိ္င္သည္။ ၄င္း၏ အဆုိးဆုံးရလဒ္မွာခံစားရသူမ်ားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္ေသရန္ ေတြးကာ ျပဳမူတတ္ၾကသည္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ အခ်က္ေပးလကၡဏာမ်ားကုိသိရွိျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္သည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူျဖစ္ပါက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းျပဳသည့္ လကၡဏာမ်ားကုိသိရွိမွတ္ပါရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရမွုမ်ား ျဖစ္ပြားထားသည့္တုိင္ သင့္အေဖာ္ကုိ ဆက္ခ်စ္ေနလိမ့္မည္။ ၄င္းသည္ သင့္ကိုဤအရာတြင္ ဖက္တြယ္ေနေစလိမ့္မည္။ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ သတိေပးသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ • သင့္အေဖာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကာက္ရြံျခင္း(သုိ႔) စုိးရိမ္ျခင္း • သင့္အေဖာ္ေျပာသမွ်ကုိအျမဲလုိက္နာျခင္း • သူတို႔အေဖာ္၏ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ တစ္ဦးတည္းပုိင္စုိးလုိျခင္းကုိေျပာျခင္း • မေတာ္တဆထိခုိက္သည့္ ဆင္ေျချဖင့္ မၾကာခဏထိခုိက္မွုရွိျခင္း • အလုပ္၊ ေက်ာင္း၊ လူမွုေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ ပ်က္ကြက္ျခင္း • မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိေတြ႔ျခင္းမွ တားျမစ္ထားျခင္း • ေငြ(သုိ႔) ပုိင္ဆုိင္မွုတစ္ခုခုကုိကန္႔သတ္ထားျခင္း • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စုိးရိမ္ျခင္း(သုိ႔) ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္း • ပင္ကုိစရုိက္ ေျပာင္းလဲျခင္း(သုိ႔) ယုံၾကည္မွုမရွိျခင္း

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းဟု သံသယ၀င္ပါက ဘယ္လုိစီမံမလဲ။

စကားေျပာဖုိ႔ မေႏွာင့္ေႏွးပါႏွင့္။ သင္သည္ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္ဆံခံရဖို႔ရန္ မထိုက္တန္ပါ။ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္မဆုိ ဆင္ေျခမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္သည္။ သင့္အေဖာ္ကုိတစ္ေယာက္တည္း တုိက္ခုိက္ရန္မၾကဳိးစားပါႏွင့္ ။ ၄င္းသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိပုိ၍ ျပင္းထန္ေစကာ သူတုိ႔ကုိပုိ၍ ဆုိး၀ါးေစပါသည္။ သင္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းကုိ အရင္ဆုံးေျပာျပျခင္းသည္ အကူအညီျဖစ္လိမ့္မည္။ သူတို႔မွ သင္လုပ္သင့္သည္ကုိ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ လမ္းညႊန္မွုေပးနုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ သင့္ကုိမည္သ႔ုိထိန္းခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ရမည္ကုိသိရွိသည္။ အျခားသူမထိန္းခ်ဳပ္နုိင္သည့္ သူတစ္ေယာက္ပါလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မည့္သူသည္ ပုိ၍ အင္အားနည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆရာ၀န္ရွိျခင္းက ပုိ၍ေကာင္းသည္။ သင့္ ဆရာ၀န္မွသင့္ကုိအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာရွိသည့္ မွန္ကန္ေသာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားဆီလႊဲေျပာင္းေပးနုိင္သည္။ သင္သည္ အျခားအလြဲသုံးစားျပဳခံရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပီးသင့္အေၾကာင္းကုိ မွ်ေ၀ကာ အေထာက္အပံ့ ရယူနုိင္ပါသည္။ သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးဆုိသည္ကုိ သတိရပါ။ သင့္မိတ္ေဆြႏွင့္ မိသားစုသည္ သင့္ကုိကူညီခ်င္ကာ လုံျခဳံစြာထားခ်င္ပါသည္။ သူတုိ႔ကုိ အေ၀းသုိ႔တြန္းမထုတ္ပါႏွင့္။ သင့္စိတ္ထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံေနရသည္ဟု မထင္ေသာ္လည္း သင့္မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေျပာလာေသာအခါ ျပန္စဥ္းစားနုိင္သည္။ သင့္လုံျခဳံမွုသည္ ပထမျဖစ္သည္။
ေရးသားသူ Yu Wadi Lwin ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ hellosayarwon ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
4 years Ago
Up