အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေအအာတီေဆးအျမန္ေပးရန္ တိုက္တြန္း | DVB