အာဏာတည္ၿမဲေရး

February 6, 2019

အီဂ်စ္သမၼတ အာဏာၿမဲေစမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ သေဘာတူ

အီဂ်စ္သမၼတ အယ္စီစီကို လာမယ့္ ၂၀၃၄ ခုႏွစ္အထိ အာဏာၿမဲေစၿပီး တရားစီရင္ေရးအေပၚ သမၼတ တုိးျမႇင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အီဂ်စ္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွာ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီမႈဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဒီကေနတဆင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ လႊတ္ေတာ္ေထာက္ခံမႈရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ လအနညး္ငယ္အတြငး္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိျပဳထားတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္သြငး္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံတဲ့ ေကာ္မတီိကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သမၼတ စီစီကို ေထာက္ခံသူေတြက ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွာ သမၼတကို အခ်ိန္ပိုမိုေပးဖုိ႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up