အာဆီယံယူ-၁၈ ထုိင္း ၁ – ၁ မေလးရွား၊ လာအုိ ၁ – ၄ ကေမၻာဒီးယား | DVB