အာဆီယံယူ-၁၈ ထုိင္း ၁ - ၁ မေလးရွား၊ လာအုိ ၁ - ၄ ကေမၻာဒီးယား Archives - DVB