အသည္းက်န္းမာဖို႔

July 8, 2018

အသည္းက်န္းမာဖို႔ ေဆးလိပ္ကုိဘယ္လုိျဖတ္မလဲ

အကယ္၍သင္သည္ေဆးလိပ္ေသာက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုသိထားသင့္သည္။ထုိ႔အျပင္ သင့္မွာအသည္းေရာဂါရွိသည္ဟုသိခဲ့လွ်င္အသည္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ ေဆးလိပ္ကုိခ်က္ခ်င္းရပ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္အခ်ိန္တုိေလးအတြင္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္အလြန္ခဲယဥ္းသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကသင့္အတြက္အသုံး၀င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း

အခ်ိဳ႔လူတုိ႔သည္ေဆးလိပ္ခ်က္ခ်င္းျဖတ္ျခင္းကုိပုိ၍ႏွစ္သက္သည္။သုိ႔ေသာ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သင္သည္ပုံမွန္ထက္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်လုိက္လွ်င္ ေဆးလိပ္ကုိပုိ၍ေသာက္ခ်င္ကာနီကုိတင္းအတုိင္းအတာသည္ပုံမွန္အတုိင္းရွိေနလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သင္သည္ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္တာလုံး၀ေသခ်ာသည့္တစ္ေန့ေရြးကာထုိေန႔မွလုံး၀ျဖတ္ရမည္။ သင္၏စီးကရက္မ်ားႏွင့္ျပာခြက္မ်ားကုိ အိမ္၊အလုပ္ႏွင့္သင့္အနီးနားမွဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းနွင့္တစ္ျပိဳင္ထဲမွာပင္အစီအစဥ္မ်ားကုိျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုိအစီအစဥ္က သင္၏ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းကုိပုိ၍လြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည္။

အျခားလူမ်ားဆီမွအကူအညီယူပါ။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အျခားသူမ်ားဆီမွအၾကံဥာဏ္ႏွင့္အကူအညီမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဆရာ၀န္ဆီမွအၾကံအနည္းငယ္ကပင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင့္၏မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း ရဲရင့္စြာေျပာပါ။ မလြဲမေသကူညီပါလိမ့္မည္။ မိသားစု၀င္(သုိ႔)သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူရွိပါက သင္ႏွင့္အတူတူေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ပုိ၍ေကာင္းသည္။ တစ္ေယာက္ထဲထက္အဖြဲ႔ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္းပုိ၍လြယ္ကူသည္။အေၾကာင္းမွာသင့္နားတြင္ေဆးလိပ္ေသာက္သူရွိလွ်င္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ပုိ၍ခက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စီးကရက္ထဲရွိနီကုိတင္းကုိအစားထုိးပါ။

စီးကရက္ထဲရွိနီကုိတင္းကုိ သြားဖုံး၊ရွဴေဆး၊စပေရး၊ငုံေဆးမ်ားျဖင့္အစားထုိးနုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္လွ်င္နီကုိတင္းျဖတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊စိတ္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊အားအင္ကုန္ခန္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ကာ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ေတာင္းတတတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္နီကုိတင္းအစားထုိးျခင္းျဖင့္ေဆးလိပ္ပုိျဖတ္နိုင္သည္။ သင္သည္၁၈နွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဤနသည္းအသုံးျပဳရန္ဆရာ၀န္ဆီမွခြင့္ျပဳခ်က္ယူရပါမည္။ ဤအစီအစဥ္သည္သင္၏ေနထုိင္မွုပုံစံနွင့္မိဘသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွအားေပးမွဳမ်ားရွိပါကအေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။  

ေဆးလိပ္မေသာက္သူႏွင့္ ၀ါသနာအသစ္တစ္ခုၾကဳိးစားၾကည့္ပါ။

သင္၏လက္မ်ားသြက္လက္ကာစိတ္ဖိစီးမွဳေလ်ာ့နည္းေစမသည့္တစ္ခုခုကုိျပဳလုပ္ပါ(ဥပမာ-ေလ့က်င့္ခန္း)။ ဤကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကပုိ၍ေအာင္ျမင္နုိင္သည္။ အစဥ္အျမဲသြက္လက္ေနျခင္းက နီကုိတင္းေတာင္းတမွုကုိ ဟန္႔တားနုိင္ကာေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရမည့္လကၡဏာမ်ားကုိသက္သာေစပါသည္။ သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သည့္အခါ စကိတ္စီးျခင္း(သုိ႔)အေႏွးေျပးျခင္းျဖင့္အစားထုိးလုိက္ပါ။ ေခြးႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း(သုိ႔)ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္အပင္စုိက္ျခင္းကဲ့သုိ့ေလ့က်င့္ခန္းေသးစားေလးကပင္ကူညီနုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္သည္ႏွင့္ေလာင္ကၽြမ္းသြားေသာကယ္လုိရီမ်ားက၀ျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိေရွာင္ရွားပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိသတိထားပါ။ အထူးသျဖင့္အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာတြင္အဟန္႔အတားျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပထမရက္ပုိင္းအတြင္း အရက္မေသာက္မိေအာင္ဆင္ျခင္ရမည္။ ထုိရက္မ်ားအတြင္းေန႔စဥ္လွုပ္ရွားမွဳကုိေျပာင္းလဲပး။ ထုိ႔ျပင္လၻက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီအစားသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးျခင္းက ပုိ၍သင့္ေတာ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ေရးအျကီးဆုံးမွာ အေႏွာက္အယွက္မ်ားကသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိမက်ရွုံးေစရန္ျဖစ္သည္။ စက္ဘီးစီးသင္သည္ႏွင့္တူပါသည္။ သင္လဲက်သည့္အခါျပန္ထျပီးထပ္ၾကဳိးစားသင့္သည္။ ခက္ခဲေသာေန႔မ်ားရွိသလုိေကာင္းမြန္ေသာေန႔မ်ားလည္းရွိနုိင္သည္။ေဆးလိပ္ကုိေအာင္ျမင္စြာျဖတ္ေသာသူမ်ားသည္ပထမဆုံးအေခါက္တြင္လဲက်လွ်င္ပင္ ျပန္ထသည္ကုိသိထားရန္လုိအပ္သည္။ ေရးသားသူ Dr. Kaung Thar ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
3 years Ago
Up