အမ်ဳိးသမီးက႑ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေန႔တြင္ တိုက္တြန္း

July 3, 2018

အမ်ဳိးသမီးက႑ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေန႔တြင္ တိုက္တြန္း

အမ်ဳိးသမီးက႑ေတြအတြက္ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိ အပ္ေနေသးတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာခဲ့တာပါ။ “ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ကမာၻ႔အမ်ဳိးသမီးညီလာခံနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရး ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါတယ္”လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကုိ ေဘဂ်င္း ေၾကညာခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၂ ရပ္နဲ႔အညီေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ပညာေရးေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေရး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အေရးေပၚအေျခအေနေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ စီးပြားေရးတုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းယႏၱရားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မီဒီယာ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္ရြယ္ေတြ ေရးဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  
3 years Ago
Up