အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ကိုင္တြယ္နုိင္ပါ့မလား

May 13, 2016

အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ကိုင္တြယ္နုိင္ပါ့မလား

အဂတိလုိက္စားမႈနွင့္ ပတ္သတ္၍ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္က ဖဆပလအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုအနွစ္ ၅ဝေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဆီနွင့္ေရလိုကြာျခားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပလိမ့္မည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္ေက်ာ္ဒြန္း တုိ႔ စသည့္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီး ေနာင္နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာသည့္အထိ သူတို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပစရာအျပစ္တင္စရာ မေတြ႕ခဲ့ၾကရေပ။ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားမွာလည္း အထုပ္အထည္နွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားအျဖစ္ ေနာင္အခါတြင္ ေထာက္ျပစရာ မရွိခဲ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကို အတတ္နုိင္ဆံုးကင္းရွင္းေအာင္ သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ဦးနုက စံျပအျဖစ္ လုပ္ျပကာလုပ္ေဆာင္သြားသည္ ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဂတိကင္းရွင္းတုိင္း ေအာက္ေျခအမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား နွင့္ က်န္လူမ်ားက အဂတိကင္းကင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းကင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု အာမမခံနုိင္ခဲ့ေပ။ အေရးႀကီးသည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ ကင္းေအာင္ ပတ္ သတ္အက်ံဳးဝင္ေနေသာ သူမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းေက်ာင္းမလဲ။ မက္လံုးေပးမလဲ ေအာက္ေျခအားလံုးက လည္း အက်င့္ပ်က္မႈမရွိေအာင္ ဘယ္လိုဖန္တီးေဆာင္ရြက္မလဲဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အနွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အရပ္သားအစိုးရ စစ္စစ္က ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူအတြက္ ေယဘုယ်ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အရပ္သားက အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္နုိင္သည္ထက္ အနွစ္ ၅ဝေက်ာ္ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားနွင့္ စစ္တပ္က အာဏာ (၃) ရပ္စလံုးကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အေျခအေနမွေန ယခုအခါ ေျပာင္းလဲသြားနုိင္သည့္အတြက္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေယဘုယ် ေအာင္ပြဲဟုသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အနွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈကို ဖယ္ရွားလုိက္နုိင္သည့္တုိင္ နုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွင့္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိေသး၊ အနွစ္ ၅ဝေက်ာ္ ေခတ္ေနာက္က်မႈနွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဝန္ထုတ္ႀကီးကို ပခံုးေျပာင္း ထမ္းလာရသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရမွာ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရဥိီးမည္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္မႈနွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျပႆနာကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရာ၌ အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေခါင္ကစ မိုးလံုလွ်င္ က်န္ေနရာမ်ားကို လည္း မိုးမယိုေအာင္ လုပ္ုနိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾက၏။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အနွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ေခါင္ကစမိုးမလံုခဲ့သလို အဆင့္ဆင့္အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားမွာလည္း အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားနွင့္ လႊမ္းမုိးေနခဲ့ပါသည္။ လာဘ္မယူလွ်င္ အလုပ္ဟု မယူဆၾကသလို လာဘ္မေပးရလွ်င္ လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ဟု သတ္မွတ္ေနေသာေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမွာ အနွစ္ ၅ဝေက်ာ္ သက္တမ္းအရ ေမြးရာပါ အက်င့္စ႐ုိက္လုိ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္က မိမိတာ မိမိလံုေအာင္ ထိန္း႐ုံျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္မႈမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ ကိုယ္ေကာင္းလွ်င္ေခါင္းဘယ္မွ မေရြ႕ဆိုသည္မွာ မိမိအတြက္တာဝန္ယူၿပီး တျခားသူမ်ားအတြက္ တာဝန္မယူျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိေကာင္းလွ်င္ ၿပီးေရာတျခားသူမ်ား မေကာင္းလွ်င္ မိမိနွင့္ မဆိုင္ဆုိသူ တကိုယ္ေကာင္းအေတြးမ်ိဳးျဖစ္၏။ “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကၽြနု္ပ္ မဆုိးပါ” ဆိုေသာ အေတာ္ပင္ ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်သည့္ ခပ္ည့ံညံ့အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ငါတု႔ိေကာင္းေအာင္ ေနမည္။ က်န္လူမ်ားလည္း ေကာင္းလာလိမ့္ မည္ဟု ထင္ ၍မရပ။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈသည္ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားနွင့္ ဌာနအသီးသီးတြင္ ကုဖို႔ အေတာ္ခက္ေသာ ကူးစက္ေ၇ာဂါျဖစ္ေနသည္မွာ အနွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ထိုေရာဂါဆိုးႀကီးကို အျမစ္ကမက်န္ သုုတ္သင္ဖယ္ရွားဖို႔မွာလည္း အေတာ္ပင္ ခက္၏။ တ႐ုတ္နုိင္ငံနွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ နုိင္ငံေရးပါတီမွာ အလြန္စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္၏။ တုိင္းျပည္ဘ႑ာကို အလြဲသံုးစား လုပ္ျခင္း၊ မိမိအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ နိုင္ငံ့ဘ႑ာကုိ အလြဲသံုးစားျခင္းသည္ ေသဒဏ္အထိ သတ္မွတ္ေသာ အဆိုးဝါးဆံုးျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေလ့ရွိ၏။ တ႐ုတ္နိုုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တနည္းေျပာရလွ်င္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို အေျခခံေသာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးမႈမွာ အခ်ိန္ကာလတုိေတာင္းလြန္းေသးသည္။ တိန္ေရွာင္ပင္ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး ယခင္နွင့္ လံုးဝျခားနားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္သည့္ အခ်ိန္မွ ထိုအဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးစဥ္ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ထားစဥ္က အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမွာ အလြန္ရွားပါးလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ နုိင္ငံေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပါတီတြင္းနွင့္ အစိုးရတြင္း လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ႀကီးမားလာသလို ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားၾကားတြင္ ဦးနင္း၍ ပဲ့ေထာင္၊ ပဲ့နင္း၍ ဦးေထာင္ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရ၏။ ျမန္မာနုိ္င္ငံမွာမူ တ႐ုတ္ျပည္နွင့္ ျခားနားပါသည္။ အႏွစ္ ၅ဝေက်ာ္လံုးလံုး ေခါင္ကစ မိုးမလံု ခဲ့ပါ။ ေခါင္ကလည္း မိုးကိုလံုေအာင္ဖာဖို႔ စိတ္မကူးခဲ့ပါ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အဂတိလုိက္စားသူႀကီးျဖစ္ ၏။ လာဘ္ရမွ အလုပ္လုပ္သူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္လာသည္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်င့္ပ်က္ခဲ့ သလုိ တဆင့္တဆင့္နွင့္ ေနာက္ဆံုး ႐ုံးအကူအထိပင္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးမွ လာဘ္ေပးမွ အလုပ္လုပ္သည္အထိ အဂတိလိုက္စားမႈႏြံထဲတြင္ စံုးစံုးျမႇဳပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈထမ္း အရာထမ္းအားလံုးလုိလိုမွာ ဆန္ေပးမွ ဆီရမည္ဆိုေသာအသိမ်ိဳး ေခါင္းထဲလႊမ္းမိုးေနၾက ေလ ေတာ့သည္။ ထိုသို႔ လာဘ္စားမႈ လာဘ္ေပးမႈကို ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးလုိထင္ေနေသာ အမႈထမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆို သည္ကို အစိုးရအဖြဲ႔သစ္က ေသခ်ာ စဥ္းစားရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈအဆိုးဆံုး နုိင္ငံထဲတြင္ပါသည္။ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ၁၄၇ တြင္ ရွိသည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ထားၾကသည္ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကမူ ထိုအဆင့္နိမ့္မႈကို ဂုဏ္ယူခ်င္ယူေနေပလိမ့္မည္။ ထိုနုိင္ငံက ၁၄၇ မွာေတာင္ ရွိသည္ဟု လက္မေထာင္ေနေလမလားမသိေပ။ လက္မေထာင္ရေလာက္ေအာင္လည္း သူတို႔အတြက္ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ယခုအစိုးရ အဖြဲ႔သစ္သည္ အက်င့္ပ်က္မႈနွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို အစစ္အမွန္ဖယ္ရွားလိုေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိစရာမလုိေပ။ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တုိင္ လာဘ္စားလွ်င္ ေထာင္ခ်ပစ္မည္ဟု အတိအလင္း ေၾကညာထား၏၊ မိမိအစိုးရအဖြဲ႔တြင္းမွ ေတြ႕လွ်င္လည္း အမွန္တကယ္လည္း ေထာင္ခ်မည့္ပံုေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအစိုးရအဖြဲ႔သစ္နွင့္ တြဲ၍လုပ္ရမည့္ သူမ်ားမွာ နွစ္ေပါင္း ၅ဝ နွစ္ေပါင္း ၄ဝ နွစ္ေပါင္း ၃ဝ စသည္ျဖင့္ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမႈ အက်င့္စ႐ုိက္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့သူမ်ား ထိုအက်င့္စြဲေနသူမ်ား ထိုအက်င့္နွင့္ ယဥ္ပါးေနသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ေျဗာင္တမ်ိဳးကြယ္ရာတမ်ိဳး လာဘ္ယူသူခ်ည္းလို ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အနိမ့္ဆံုး under table ေလာက္ကို မလုပ္သူရွိလွ်င္ ထိုသူသည္ ဘုရားေလာင္းေသာ္လည္းေကာင္း သူေတာ္စင္ေသာ္လည္း ေကာင္းျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား တုိက္ဖ်က္မည္ဟု ဆို၏။ သူဘယ္လုိ တုိက္ဖ်က္မလဲ။ တကယ္ေရာ တုိက္ဖ်က္နုိင္ပါ့မလား။ ဦးနုတုန္းကလည္း သူကိုယ္တုိင္ သမာဓိရွိရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအမႈထမ္းမ်ားကို သူဘယ္လိုမွ သူ႔လိုသမာဓိရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့ေပ။ သူတို႔၏ လစာနွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစရိတ္ ထိုအမႈထမ္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ လက္ဖက္ရည္ ဖိုး မယူ၍မျဖစ္ လာဘ္မစားလွ်င္ သူတို႔မိသားစု ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို အေျခေနမ်ိဳးကို အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရ စဥ္းစားမိပါရဲ႕လားဟု ေစာဒကတက္ရေပလိမ့္မည္။ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္နုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို အစိုးရအဖြဲ႔သစ္က ေသခ်ာစဥ္းစားရေပလိမ့္ မည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မဖြဲ႔ခင္ကတည္းက အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရာ တုိင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ ခြဲတမ္းျဖင့္ လစာျဖတ္ မည္ ကိုကား ေၾကညာထား၏။ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုကား ခြဲတမ္းဘယ္ေလာက္ျဖင့္ျဖတ္မည္ကိုကား မသိေပ။ စကတည္းက အူမေတာင့္ဖို႔ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္လာလွ်င္ သီလေရာေစာင့္နုိင္ၾကပါမလား။ စင္ကာပူနုိင္ငံမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းစင္ေရးစီမံကိန္းကို ေလ့လာသင့္သည္။ စင္ကာပူ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ နုိင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ လီကြမ္ယူက သူအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔နွင့္ အမႈထမ္း အရာထမ္းအားလံုး အူမေတာင့္နုိင္ ေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လစာသည္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတလစာထက္မ်ား၏။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လာဘ္စားစရာမလိုေအာင္ လစာကို ေကာင္းေကာင္းေပးထား၏။ ထိုသုိ႔ လံုေလာက္ေသာ လစာရထားလွ်င္ လာဘ္ယူဖို႔လည္း လက္တြန္႔သြားနုိင္ပါ သည္။ စင္ကာပူမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ရဲအရာရွိမ်ား၏လစာမွာ သူတို႔မိသားစုအတြက္လံုေလာက္၏။ လူတန္းေစ့ ထက္ေတာင္ ေက်ာ္နုိင္သည္ဟု ေျပာနုိ္င္၏။ ထိုသုိ႔လစာေကာင္းေကာင္းေပးထားနုိင္ေသာ ေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ လာဘ္ယူမႈအလြန္ရွားပါးလွပါသည္။ လာဘ္ယူလွ်င္လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရး ယူသည္။ လာဘ္ေပးသူကိုလည္း အေရးယူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္အေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈကင္းစင္ေအာင္ သီလေစာင့္ဖို႔အတြက္ အူမမေတာင့္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၿပီး ၿပီလား။ ထက္ျမက္
6 years Ago
Up