အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနဟု ေမေဒးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္ သမၼတေျပာ | DVB