အစုိးရအတြက္ စာေမးပြဲႏွစ္ရပ္

September 18, 2015

အစုိးရအတြက္ စာေမးပြဲႏွစ္ရပ္

ယခုဆုိလွ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ တက္လာတာ ေလးႏွစ္ခြဲမွ် ရွိခဲ့ၿပီ။ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း ၆ လမွ် က်န္ရွိေသးေသာ္လည္း ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္၊ ထုိ႔ေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ႏွင့္၊ သမၼတ (သစ္) ေရြးခ်ယ္မႈ၊ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ၎သုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ စသည္မ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ၆ လအတြင္း လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အမ်ားျပည္သူၾကားတြင္ ပုိ၍ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္ၾကားထဲကပင္ အစုိးရအဖြဲ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီးႏွစ္ရပ္ကား တည္ရွိေနေပေသး၏။ တစ္နည္းေျပာေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၂၀၁၁-၁၆ ၏ စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္းတင္မည့္ စာေမးပြဲႀကီးႏွစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၁။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္၊ ၂။ ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလကုိ ျပန္ၾကည့္ရေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာခါစက ေၾကညာေျပာဆုိမႈ၊ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္၏။ သမၼတ၏ ကနဦး မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ “ဒီကေန႔ကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခဲ့ၿပီ” ဟု ေၾကညာေျပာဆုိလုိက္သည့္အခါ မ်ားစြာ မယုံၾကည္ၾကေသာ္လည္း တကယ္ဟုတ္ခဲ့ေသာ္ ၀မ္းသာစရာဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ “ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္” “သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ “ျပည္သူလူထု ဆႏၵသေဘာထားကို အေလးထားရပါမယ္” “ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ဟန္႔တား ပိတ္ပင္သကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစဘဲ” “စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ အေလးထားဖို႔” “ျပည္သူေတြက စနစ္တစ္ခု ေကာင္း မေကာင္း ဆုံးျဖတ္ရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူမႈဘ၀အေပၚမွာ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ပဲ တုိင္းတာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” စသည့္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား၊ ထုိ႔ေနာက္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အမ်ားျပည္သူ မလုိလားသျဖင့္ မိမိ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ဆုိင္းငံ့ထားမည္ ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္၊ စသည္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူက အစိုးရ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကုိ တစ္စ တစ္စ ယုံၾကည္မႈ ရွိလာခဲ့သည္။ တနည္းေျပာေသာ္ အဖြင့္နိဒါန္း ေကာင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ အေျပာအတုိင္း မလုိက္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေၾကညာထားသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ မညီၫြတ္မႈမ်ား တစ္ေန႔တျခား တုိးပြားျဖစ္ေပၚ လာသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လတြင္ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေသာ္လည္း ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာနယ္ဇင္းသမားတုိ႔ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္မ်ား ေပးသည္ဆုိေသာ္လည္း ယင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ၊ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့၊ ျဖစ္ေပၚဆဲ ျဖစ္ရာ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားဟူသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲမွာသာ ရွိၿပီး လက္ေတြ႔ခံစားရျခင္း မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အရင္းရွင္ ဓနရွင္ႀကီးမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ေပးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စသည္မ်ားကုိ မူ၀ါဒအျဖစ္ ေၾကညာ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ခ႐ုိနီ စီးပြားေရးစနစ္ တည္တံ့ေနသကဲ့သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ ေျမယာဆုံး႐ႈံးေနရသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မိတ္ၳီလာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားႏွင့္ မၿပီးဆုံးႏုိင္ေသးသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးကိစၥမ်ားသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပသရာ ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္အရ ေပၚေပါက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသည့္စနစ္ ဟူသည္လည္း အစ ပထမတြင္ ဟုတ္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း တကယ္ လက္ေတြ႔၌ အစုိးရပုိင္းက ေျပာဆုိသည့္ “ႏုိင္ငံေရး စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ” “ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္” ဟူသည္တုိ႔ကုိ တကယ္လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးႏုိင္ၾကသျဖင့္ မ႑ိဳင္ႏွစ္ခု (အခ်င္းခ်င္း) ၾကား ပြတ္တုိက္မႈ ျပင္းထန္ကာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားနာ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး ႏုတ္ထြက္သြားရျခင္း၊ ပူပူေႏြးေႏြး မေျပေသးသည့္ ကာလကမူ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲအား ပါတီဥကၠ႒ ေနရာမွ အင္အားသုံး ဖယ္ရွားျခင္း၊ စသည့္ ပဲ့ရြဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ခ်ဳပ္ေျပာေသာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ နိဒါန္းအစတြင္ ေကာင္းသေယာင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အလယ္ပုိင္းတြင္ကား စြမ္းေဆာင္ရည္ ပီပီသသ မျပႏုိင္သကဲ့သို႔ ၎အေပၚ ထားရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါး က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ နိဂုံးပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အရာႏွစ္ခု ရွိေနသည္။ ယင္းက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ အစုိးရအေနျဖင့္ အကူးအေျပာင္း သမုိင္းတြင္ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုလုံးပင္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးကို ၾကည့္ကာ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္ တုိင္းျပည္အား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ေဘးဒဏ္မွ ကယ္တင္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏုိင္ငံတြင္း စစ္မက္ရင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစု အားလုံးနီးပါး ပါ၀င္သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိၿပီး မၾကာမီ ျဖစ္ေျမာက္မည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္႐ုံျဖင့္ မၿပီး။ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည့္ အေနအထားမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ လိုေသးသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ၿပီး႐ုိးထုံးစံ မရွိ။ ေနာက္လာမည့္ အစုိးရသက္တမ္း တစ္ခုစာမကလည္း ၾကာျမင့္ႏုိင္၏။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အစုိးရအေနျဖင့္ ယခု က်န္ရွိေနေသးသည့္ လပုိင္းမ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္႐ုံသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ တန္းတူညီမွ်ေရးတြင္ အေျခခံသည့္ လူမ်ဳိးစု တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိမွတ္ နားလည္ကာ ရွင္းလင္း ပီသေသာ ကတိက၀တ္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္မည္ဆုိက စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ အလားတူ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ မတ္ ၃၀ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ တရားနည္းလမ္းက်စြာျဖင့္ ရယူၾကမယ္ဆုိရင္ လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚၾကမွာ” ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သကဲ့သို႔ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ား အတြင္းလည္း “လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက် ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္အတြက္ အေျခခံေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးေန” ေၾကာင္းလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့တာ ရွိပါသည္။ သမၼတအစုိးရအေနျဖင့္ အဆုိပါ စကားမ်ားအတုိင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး မိမိတုိ႔ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္ မိမိတုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူက အျခားတစ္ပါးေသာ သူတုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္လည္း ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဆုိက လူေရာ နတ္ပါ သာဓု ေခၚၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထက္က စာေမးပြဲႏွစ္ရပ္ကုိသာ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆုိ ျဖတ္သန္းႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ၂၀၁၁-၁၆ အစိုးရအေနျဖင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျပႆ နာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း နိဒါန္းႏွင့္ နိဂုံးတြင္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖျမင့္ ၁၄-၉-၂၀၁၅ (မွတ္ခ်က္- ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၅၁၊ ဆရာေဖျမင့္ေဆာင္းပါးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပ)
7 years Ago
Up