အစိုးရ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

A d v e r t i s e m e n t With Us

May 7, 2016

အစိုးရ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ‘စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ’ ကို ေမလ ၃ ရက္ေန႔မွာ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ လက္ေတြ႔က်တဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ မူ၀ါဒေတြ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖို႔နဲ႔ သံုးသပ္ႏုိင္ဖို႔၊ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္ေရးနဲ႔ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ကိစၥရပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ Stakeholders ေတြနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးထုတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေကာ္မတီနာယကအျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ (၂)၊ ဥကၠဌအျဖစ္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို တာ၀န္ေပးထားပါတယ္။ ေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ႔၀င္ေတြအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အားလံုးရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့၀န္ၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးတို႔ရဲ႕ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ေတြက ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔တာ၀န္ေပးပါတယ္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကေတာ့ - (က) ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးနဲ႔ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈရွိေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္ဖို႔။ (ခ) စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ တိက် မွန္ကန္ေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔။ (ဂ) အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းစနစ္ကို တည္ေထာင္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ နဲ႔ လမ္းညႊန္မႈေတြ ေပးဖို႔။ (ဃ) လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စစ္တမ္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္ေတြ ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ လမ္းညႊန္ဖုိ႔။ (င) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ တာ၀န္ယူရတဲ့ က႑အသီးသီးမွာ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္တဲ့ စာရင္းအင္းနဲ႔ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းဖို႔။ (စ) ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္းစနစ္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစဖို႔ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းစနစ္အေပၚ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို က႑ အလိုက္ သံုးသပ္ျခင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပဖို႔။ (ဆ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ စာရင္းအင္း ေကာက္ယူတဲ့စနစ္နဲ႔ စာရင္းအင္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ေတြ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းနဲ႔ သင္တန္း ေပးျခင္းေတြကို စီမံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔။ (ဇ) အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စာရင္းအင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မွဳနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တို႔ကို ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ဖို႔တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံဖို႔နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေကာ္မတီနဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာပါရွိပါတယ္။
5 years Ago
Up