အစည္းအေဝးျပန္စ

December 7, 2016

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးျပန္စ (ဓာတ္ပံု)

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ ကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္က စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၁၀၁ ဦးရွိတဲ့အထဲက ၉၅ ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ၆ ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာမျပဳရေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စားျပဳ လဟယ္ၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ ဦးေမာင္ကယ္တို႔ ဘြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၁၀ ခု ေမးျမန္းမွာျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အစားထိုး ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ တိုင္းအတြင္းရွိၿမိဳ႕ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕ဧရိယာ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျမငွားဂရမ္ ခ်ထားေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ပညာေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ တိုင္း အဆင့္ ပညာေရးေလ့လာသံုးသပ္မႈေကာ္မရွင္ တရပ္ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြႏွင့္ စုေငြမ်ား ဥပေဒ မူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး စာၾကည္တိုက္မ်ားဥပေဒ မူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း တို႔ကို စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးပထမေန႔မွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up