အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးေအာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမည္ | DVB