အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း

July 27, 2018

အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း တရားမ၀င္ေရာင္းခ်သူမ်ား ေတြ႔ရွိပါက တုိင္ၾကားႏုိင္

အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း  တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်တာေတြ ေတြ႔ရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက အသိေပးေၾကညာခ်က္ ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒ၊ ႐ံုးခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း လိုင္စင္ရ တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်သူ ၃၅၁ ဦးကို ခန္႔အပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလို ေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးထားေပမယ့္ အသံုးျပဳဖို႔မလိုဘဲ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ဝယ္ယူကာ တံဆိပ္ေခါင္းေတြကို တရားမဝင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံ အျမတ္တင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်တာေတြ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(၃) အရ တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်သူဟာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို မလိုက္နာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ခန္႔အပ္ထားျခင္း မခံရသူက တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်လွ်င္ ဒါမွမဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တံဆိပ္ေခါင္းကို တရားမဝင္ လက္ဝယ္ထား ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ငါးသိန္း ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမယ္လုိ႔  ပါရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၆၉ အရ တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ရန္ ခန္႔အပ္ထားသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ-၇၄ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ နည္းဥပေဒ တစံုတရာကို မလိုက္နာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမခံရဘဲ က်ပ္ ၁၀ တန္ တံဆိပ္ေခါင္းမွအပ အျခားတံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်လွ်င္ ဒါမွမဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ တံဆိပ္ေခါင္းကို တရားမဝင္ လက္ဝယ္ထားရွိလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၁ သိန္း ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ခ်မွတ္ခံရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ အထက္ပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို မလိုက္နာတဲ့ လိုင္စင္ရ တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်သူေတြနဲ႔ တရားမဝင္ တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္းခ်သူေတြကို ေတြ႔ရွိလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ - ဝ၆၇-၃၄၃ဝ၅၂၂၊ အီးေမးလ္- [email protected] သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။
3 years Ago
Up