အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား တိုင္ၾကားရန္

December 12, 2017

အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား တိုင္ၾကားရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖိတ္ေခၚ

ႏိုင္ငံသားတဦးဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ခံရတာ၊ ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးေတြ ေဖာက္ဖ်က္ခံရတာရွိရင္ တိုင္ၾကားၾကဖို႔  ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRC)၊  မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRPD)ပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ခံရပါကလည္း ကိုယ္တိုင္အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူတဦးအတြက္ ဒါမွမဟုတ္၊ လူတစုကို ကိုယ္စားျပဳ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တိုင္ၾကားရာမွာ  ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အမွတ္ (၂၇) ျပည္လမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လိပ္မူၿပီး မွတ္ပံုတင္စာနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းသူရဲ႕ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမွာပါ။ တိုင္တန္းသူဟာ မူလ အခြင့္အေရး ဘယ္လို ေဖာက္ဖ်က္ခံရေၾကာင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ အမႈနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ပူးတြဲလ်က္ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး  တိုင္တန္းခ်က္ေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး တိုင္ၾကားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔  တိုင္တန္းခ်က္ေတြကိုိ စိစစ္ရာမွာ လိုအပ္ပါက တိုင္တန္းသူကို ေခၚယူ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္တန္းခ်က္ေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းအရ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up