သႀကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္ YBS ယာဥ္မ်ားေျပးဆြဲမႈအေျခေန ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ | DVB